Tìm kiếm tin tức
HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG KỲ 1
Ngày cập nhật 13/05/2021

Câu hỏi 4: Công tác PCTN được đánh giá trên các tiêu chí nào?

Luật PCTN năm 2005 không quy định các tiêu chí đánh giá về công tác PCTN mà hiện nay công tác này được thực hiện trên cơ sở quy định của Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. Hằng năm, căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh và có văn bản hướng dẫn thực hiện (được thí điểm từ năm 2016 đến nay). Tuy nhiên, sau 02 năm thí điểm thực hiện dựa trên bộ chỉ số đánh giá về công tác PCTN, Thanh tra Chính phủ thấy rằng, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong nhận định, đánh giá về công tác PCTN, cần thiết phải quy định tiêu chí đánh giá ngay trong Luật PCTN. Vì vậy, Điều 17 Luật PCTN năm 2018 đã quy định các tiêu chí đánh giá về công tác PCTN như sau:

 

- Số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng;

- Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN;

- Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

- Việc phát hiện và xử lý tham nhũng;

- Việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng cụ thể như sau:

1. Tiêu chí đánh giá về số lượng, tính chất và mức độ của vụ việc, vụ án tham nhũng được xác định dựa trên kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

-  Số lượng người có hành vi tham nhũng;

- Vị trí, chức vụ của người có hành vi tham nhũng;

- Lĩnh vực để xảy ra hành vi tham nhũng;

- Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng;

- Giá trị tiền, tài sản bị thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra;

-  Số vụ việc, vụ án tham nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

2. Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước

- Kết quả thực hiện công khai, minh bạch;

-  Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích;

- Kết quả ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ;

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử;

-  Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác;

-  Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt;

-  Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập;

- Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.

b) Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

- Kết quả xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ;

- Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch;

-  Kiểm soát xung đột lợi ích;

- Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu.

4. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng

a) Tiêu chí đánh giá việc phát hiện tham nhũng

-  Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

- Kết quả phát hiện tham nhũng qua phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng;

-  Kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

b) Tiêu chí đánh giá việc xử lý tham nhũng

- Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính với tổ chức, cá nhân có vi phạm;

-  Kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng;

-  Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng;

- Số lượng tiền, tài sản tham nhũng được kiến nghị thu hồi.

5. Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phải thu hồi và kết quả thu hồi;

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp hành chính;

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp.

Phan Thị Lê Hằng

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 84 khách