Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
Ngày cập nhật 04/01/2019

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019.

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhằm chủ động phòng, chống tham nhũng. Nâng cao ý thực trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN. Tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong đó, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị mình; tổng hợp kết quả, báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn theo quy định. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quyết định số 1532/QĐ-UBND, ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo định kỳ...

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 434 khách