Tìm kiếm tin tức
Phòng, chống tham nhũng
Chiều ngày 28/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và các văn bản mới của Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Câu hỏi 18: Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch những nội dung gì? Để tránh trùng lặp với các luật chuyên ngành, Luật PCTN 2018 chỉ quy định khái quát những nội dung mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị bắt buộc phải công khai, minh bạch. Nội dung công khai, minh bạch trong từng ngành, lĩnh vực sẽ do luật chuyên ngành quy định cụ thể để đảm bảo phù hợp với đặc điểm của ngành, lĩnh vực đó nhưng phải đảm bảo trên cơ sở các quy định chung này của Luật PCTN. Cụ thể, Điều 10 Luật PCTN 2018 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch những nội dung sau đây:  
Ngày 20/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-TTCP về “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020”. Nội dung tiêu chí đánh giá bao gồm:        
Câu hỏi 16: Bản kê khai tài sản, thu nhập được quản lý như thế nào? Theo quy định của Luật PCTN năm 2005, bản kê khai tài sản, thu nhập do đơn vị hoặc bộ phận phụ trách công tác tổ chức nhân sự của cơ quan, tổ chức nơi người kê khai công tác quản lý. Đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý thì Ban tổ chức cấp ủy cùng cấp quản lý. Tình trạng quản lý phân tán này được nhận diện là một trong những hạn chế của Luật PCTN năm 2005 dẫn đến tình trạng việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai ít được thực hiện trong 10 năm qua. Khắc phục hạn chế này, Luật PCTN năm 2018 đã quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền (Khoản 1, Khoản 3 Điều 38). Như vậy, bản kê khai vừa được quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người kê khai, vừa được quản lý tập trung tại cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Điều này giúp cho việc theo dõi biến động, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai hiệu quả hơn, qua đó kịp thời xác minh để phát hiện, xử lý tham nhũng.     
Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu.  
Câu hỏi 14: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi nào? Luật PCTN năm 2018 đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai, thu hẹp cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập nên việc xác minh toàn bộ các bản kê khai tài sản, thu nhập là không khả thi. Vì vậy, Điều 41 Luật PCTN năm 2018 đã quy định các căn cứ xác minh tài sản, thu nhập. Theo đó, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập xác minh tài sản, thu nhập khi có một trong các căn cứ sau đây:  
Câu hỏi 12: Bản kê khai tài sản, thu nhập được quản lý như thế nào? Theo quy định của Luật PCTN năm 2005, bản kê khai tài sản, thu nhập do đơn vị hoặc bộ phận phụ trách công tác tổ chức nhân sự của cơ quan, tổ chức nơi người kê khai công tác quản lý. Đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý thì Ban tổ chức cấp ủy cùng cấp quản lý. Tình trạng quản lý phân tán này được nhận diện là một trong những hạn chế của Luật hiện hành dẫn đến tình trạng việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai ít được thực hiện trong 10 năm qua. Khắc phục hạn chế này, Luật PCTN năm 2018 đã quy định: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền (Khoản 1, Khoản 3 Điều 38). Như vậy, bản kê khai vừa được quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người kê khai, vừa được quản lý tập trung tại cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Điều này giúp cho việc theo dõi biến động, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai hiệu quả hơn, qua đó kịp thời xác minh để phát hiện, xử lý tham nhũng.           
Câu hỏi 10: Theo quy định của Luật PCTN năm 2018, những hành vi nào được coi là hành vi tham nhũng? Luật PCTN năm 2018 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh sang khu vực ngoài nhà nước. Do vậy, các hành vi tham nhũng được xác định không chỉ bao gồm những hành vi trong khu vực nhà nước mà còn bao gồm cả một số hành vi trong khu vực ngoài nhà nước. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với quy định của  Luật PCTN năm 2005. Theo đó, các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước cơ bản giữ nguyên như quy định của Luật năm 2005 (gồm 12 hành vi), các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước được bổ sung (gồm 04 hành vi) để thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự và khái niệm tham nhũng quy định tại khoản 1 Điều 3. Cụ thể như sau:        
Câu hỏi 9: Thế nào là xung đột lợi ích? Các tình huống xung đột lợi ích theo quy định của Luật PCTN năm 2018? Việc nhận diện và kiểm soát xung đột lợi ích có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Các văn bản pháp luật hiện nay chưa đưa ra một khái niệm chính thức về xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích, đặc biệt là trong khu vực nhà nước. Tuy nhiên, một số văn bản luật (trong đó bao gồm cả Luật Cán bộ, công chức, Luật PCTN năm 2005, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Kiểm toán, Bộ Luật tố tụng hình sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự...) đã ghi nhận một số tình huống cụ thể và một số biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích như tặng, nhận quà, tham gia các hoạt động ngoài hoạt động công vụ, sau khi nghỉ làm việc trong cơ quan nhà nước hay trong hoạt động đấu thầu.... Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng thế giới tại Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về xung đột lợi ích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số quy định kiểm soát xung đột lợi ích chưa tương đồng hoặc chưa đồng bộ với các quy định pháp luật khác khiến cho việc thực thi kém hiệu quả hoặc nhiều biện pháp kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật còn chưa được thực hiện. Kết quả khảo sát cho thấy các tình huống xung đột lợi ích đang diễn ra tương đối phổ biến ở nhiều khâu của quản lý nhà nước và trên nhiều ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, việc kiểm soát xung đột lợi ích và xử lý vi phạm pháp luật về xung đột lợi ích còn khá hạn chế. Do vậy, cần thiết phải quy định xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong Luật PCTN. Việc quy định thành một chế định pháp luật về xung đột lợi ích và kiểm soát xung đột lợi ích trong Luật PCTN sẽ đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu, biện pháp áp dụng và tổ chức thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích.  
Câu hỏi 7: Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện như thế nào?    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.132.523
Truy cập hiện tại 85 khách