Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin tuyên truyền >> Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Trong lịch sử phát triển của nhân loại, bất cứ đảng chính trị nào muốn tồn tại, phát triển và được đông đảo quần chúng ủng hộ thì phải có một hệ tư tưởng làm kim chỉ nam để xây dựng cương lĩnh, đường lối của mình. Hệ tư tưởng mà đảng xây dựng hoặc lựa chọn không chỉ giải quyết lợi ích của đảng mà còn phải thỏa mãn được nhu cầu, lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng nhân dân.
Tăng trưởng kinh tế là một nội dung kinh tế cốt lõi của phát triển kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là một chủ trương lớn, quan trọng xuyên suốt từ Đại hội XI của Đảng.
II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM 1. Kế thừa, phát triển những quan điểm chỉ đạo và những định hướng lớn của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và những nội dung Văn kiện Đại hội XI của Đảng về văn hoá, Hội nghị Trung ương 9 khoá XI đã ban hành Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
Đường lối đổi mới của Đảng được hình thành, phát triển, không ngừng hoàn thiện gắn liền với quá trình lãnh đạo của Đảng. Các kỳ đại hội Đảng, căn cứ thực tiễn và dự báo tình hình đất nước, thế giới; căn cứ kết quả thực hiện các quan điểm, chủ trương, mục tiêu đã được xác định và những kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết, những nhận thức lý luận mới, Đảng bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương xây dựng đất nước phù hợp với yêu cầu của giai đoạn, thời kỳ mới. Nói những điểm mới trong các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, trong đó có những nội dung về văn hoá - xã hội, là nói đến những nội dung được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở kế thừa, phát triển những quan điểm, chủ trương đã có.
Ngày 18/7/2016 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 46-CTr/ĐUTTR về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.
Ngày 30/6/2016 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/ĐUTTr về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Ngày 11/12/2015 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/ĐUTTr về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch 07-KH/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về “tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV ”. Hôm nay, ngày 14/6/2016 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.      
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 248 khách