Tìm kiếm tin tức
Họp triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra
Ngày cập nhật 18/12/2016

Ngày 14/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2213/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Chiến lược, năm nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện đó là: Nâng cao vị trí, vai trò của ngành Thanh tra; kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thanh tra; đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra; đổi mới công tác cán bộ; tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật.

 

Về lộ trình thực hiện được chia thành 02 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất từ nay đến 2020, giai đoạn thứ hai từ 2021 đến 2030.

 

Thanh tra Chính phủ là đầu mối chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện; thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có liên quan trong thực hiện Chiến lược; tiến hành sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược.

anh toàn cảnh.JPG


Để thực hiện Chiến lược, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 312 ngày 01/3/2016. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu tình hình thực tế hiện nay Kế hoạch này là chưa phù hợp đó là việc phân công thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị chưa rõ ràng, không sát với yêu cầu (Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp xây dựng Đề án tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở; nghiên cứu xây dựng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra đảng…); kế hoạch chưa nêu được cụ thể thành viên Ban chỉ đạo; không chỉ rõ đơn vị là Thường trực Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.v.v.

 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu yêu cầu cần xây dựng kế hoạch mới trong đó, Tổ giúp việc nghiên cứu, nếu thấy cần thiết tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược. Đồng thời, kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện theo phụ lục Chiến lược; Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp có nhiệm vụ tổng hợp lại kết quả thực hiện của các cục, vụ, đơn vị trình Tổng Thanh tra xem xét.

 

Về thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng ban, 01 đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Phó Trưởng ban Thường trực, các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Viện Khoa học Thanh tra. Trong đó, Viện Khoa học Thanh tra làm Thường trực Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược./.

 

                                               (Theo P.V, www.thanhtra.gov.vn)

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.492.388
Truy cập hiện tại 46 khách