Tìm kiếm tin tức
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019
Ngày cập nhật 01/08/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như: hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước …

TT

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1.

Nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

BH: 21/05/2019

HL: 01/08/2019

2.

Nghị định 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

BH: 27/05/2019

HL: 01/08/2019

3.

Nghị định 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

BH: 05/06/2019

HL: 15/08/2019

4.

Nghị định 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

BH: 13/06/2019

HL: 01/08/2019

5.

Nghị định 52/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

BH: 14/06/2019

HL: 01/08/2019

6.

Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

BH: 24/06/2019

HL: 16/08/2019

7.

Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

BH: 01/07/2019

HL: 15/08/2019

8.

Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

BH: 01/07/2019

HL: 15/08/2019

9.

Nghị định 61/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

BH: 10/07/2019

HL: 28/08/2019

THÔNG TƯ

10.

Thông tư 35/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

BH: 12/06/2019

HL: 01/08/2019

11.

Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025

BH: 28/06/2019

HL: 12/08/2019

12.