Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh: ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Ngày cập nhật 06/07/2022

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày 29/4/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 về triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 82/KH-BCĐ ngày 13/6/2022 về thông tin, truyền thông về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

 

Với mục đích nhằm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu, nhận thức rõ về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, nhất là dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử; từ đó tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức tích cực tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giám sát việc thực hiện của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cán bộ, công chức trong tuyên truyền và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân; Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, giải pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biểu hiện, hành vi chưa đúng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; lan tỏa sâu rộng những thành tựu, cải tiến, cách làm, mô hình đổi mới trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu: Nội dung thông tin, tuyên truyền phải cụ thể, dễ hiểu, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 năm 2022, nhất là dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử. Chú ý tuyên truyền về quyền, lợi ích, nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi thực hiện Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử; Đổi mới và đa dạng các hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền sinh động, phong phú, thiết thực, kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay; Công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Nội dung thông tin tuyên truyền theo Kế hoạch đó là:

- Thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Thông tin, tuyên truyền về các nội dung nhiệm vụ, công việc, mục tiêu cần đạt được của tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 năm 2022 và các năm tiếp theo. Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hiểu, nhận thức rõ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, các nhóm tiện ích của Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, một cửa liên thông hiện đại… Thông tin kịp thời về các thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, cổng Dịch vụ công tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để biết và thực hiện được thuận lợi. Hướng dẫn người cách thức thực hiện dịch vụ công, đặc biệt là các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên cổng Dịch vụ công tỉnh có kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và việc sử dụng các phương thức hỗ trợ trong việc thực hiện thú tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 như: thanh toán trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, sử dụng chữ ký số và dữ liệu cá nhân trong các giao dịch trực tuyến, thực hiện tham gia cấp danh tính điện tử.

Chú trọng tập trung tuyên truyền các nội dung cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, liên thông trên địa bàn tỉnh và một số thủ tục hành chính thường xuyên gắn liền với đời sống nhân dân như Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Đất đai, Thuế, Bảo hiểm xã hội...

- Thông tin, tuyên truyền về việc ứng dụng công nghệ thông tin; các phương thức, cách thức đổi mới trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước phù hợp, đáp ứng các tiêu chí mục tiêu của Đề án. Tập trung tuyên truyền về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; các dịch vụ công trực tuyến trên các nền tảng cung cấp cho người dân.

- Tuyên truyền các mô hình hay, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án; các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, dịch vụ công trực tuyến… Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

                                                                      Hiếu Sơn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 849 khách