Tìm kiếm tin tức
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 04/2018
Ngày cập nhật 04/04/2018

Trong tháng 04/2018, nhiều văn bản quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có: Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông…

 
 
 

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

 

1

Nghị định 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

16/2018/NĐ-CP

BH: 02/02/2018

HL: 01/04/2018

 

2

Nghị định 21/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

21/2018/NĐ-CP

BH: 23/02/2018

HL: 10/04/2018

 

3

Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

22/2018/NĐ-CP

BH: 23/02/2018

HL: 10/04/2018

 

4

Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

23/2018/NĐ-CP

BH: 23/02/2018

HL: 15/04/2018

 

5

Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

24/2018/NĐ-CP

BH: 27/02/2018

HL: 15/04/2018

 

6

Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

27/2018/NĐ-CP

BH: 01/03/2018

HL: 15/04/2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1

Quyết định 08/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

08/2018/QĐ-TTg

BH: 23/02/2018

HL: 10/04/2018

 

2

Quyết định 09/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

09/2018/QĐ-TTg

BH: 01/03/2018

HL: 15/04/2018

 

3

Quyết định 10/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

10/2018/QĐ-TTg

BH: 01/03/2018

HL: 20/04/2018

 

4

Quyết định 11/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

11/2018/QĐ-TTg

BH: 01/03/2018

HL: 20/04/2018

 

5

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

12/2018/QĐ-TTg

BH: 06/03/2018

HL: 24/04/2018

THÔNG TƯ

 

1

Thông tư 22/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

22/2017/TT-NHNN

BH: 29/12/2017

HL: 01/04/2018

 

2

Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

02/2018/TT-BXD

BH: 06/02/2018

HL: 01/04/2018

 

3

Thông tư 21/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

21/2017/TT-NHNN

BH: 29/12/2017

HL: 02/04/2018

 

4

Thông tư 13/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

13/2018/TT-BTC

BH: 06/02/2018

HL: 02/04/2018

 

5

Thông tư 22/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

22/2018/TT-BTC

BH: 22/02/2018

HL: 08/04/2018

 

6

Thông tư 01/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động Thương binh và Xã hội

01/2018/TT-BLĐTBXH

BH: 27/02/2018

HL: 12/04/2018

 

7

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra tàu biển

07/2018/TT-BGTVT

BH: 07/02/2018

HL: 01/04/2018

 

8

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/2018/TT-BGDĐT

BH: 28/02/2018

HL: 15/04/2018

 

9

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

05/2018/TT-BGDĐT

BH: 28/02/2018

HL: 15/04/2018

 

10

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

06/2018/TT-BGDĐT

BH: 28/02/2018

HL: 15/04/2018

 

11

Thông tư 24/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

24/2018/TT-BQP

BH: 10/03/2018

HL: 15/04/2018

 

12

Thông tư 04/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không

04/2018/TT-BGTVT

BH:23/01/2018

HL:15/04/2018

 

13

Thông tư 05/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

05/2018/TT-BGTVT

BH:30/01/2018

HL:15/04/2018

 

14

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

08/2018/TT-BGTVT

BH: 22/02/2018

HL: 15/04/2018

 

15

Thông tư 03/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

03/2018/TT-NHNN

BH: 23/02/2018

HL: 15/04/2018

 

16

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

07/2018/TT-BGDĐT

BH: 01/03/2018

HL: 16/04/2018

 

17

Thông tư 06/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay

06/2018/TT-BVHTTDL

BH: 30/01/2018

HL: 15/04/2018

 

18

Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

10/2018/TT-BVHTTDL

BH: 31/01/2018

HL: 15/04/2018

 

19

Thông tư 15/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

15/2018/TT-BTC

BH: 07/02/2018

HL: 01/04/2018

 

20

Thông tư 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

02/2018/TT-BTP

BH: 26/02/2018

HL: 20/04/2018

 

21

Thông tư 08/2018/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

08/2018/TT-BCA

BH: 05/03/2018

HL: 25/04/2018

 

22

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

23/2018/TT-BTC

BH: 12/03/2018

HL: 27/04/2018

 

23

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

08/2018/TT-BGDĐT

BH: 12/03/2018

HL: 27/04/2018

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.976.300
Truy cập hiện tại 143 khách