Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 11 tháng  9  năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01/9/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017.
Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC)  trong cơ quan và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC cho mỗi cán bộ trong Đội phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, ngày 28/7/2017, Tại Hội trường Thanh tra tỉnh, Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và Đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thừa Thiên Huế đã tiến hành tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy tại Trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh.Tham dự lớp tập huấn gồm toàn thể cán bộ và nhân viên của cơ quan Thanh tra tỉnh. Đồng chí Đặng Sỹ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị.  
Ngày 14/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Tăng trưởng kinh tế là một nội dung kinh tế cốt lõi của phát triển kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là một chủ trương lớn, quan trọng xuyên suốt từ Đại hội XI của Đảng.
Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nội dung lớn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua các nhiệm kỳ đại hội, từ đại hội VI đến đại hội XI, quan điểm của Đảng ta về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển, ngày càng hoàn thiện.
II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM 1. Kế thừa, phát triển những quan điểm chỉ đạo và những định hướng lớn của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và những nội dung Văn kiện Đại hội XI của Đảng về văn hoá, Hội nghị Trung ương 9 khoá XI đã ban hành Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
Đường lối đổi mới của Đảng được hình thành, phát triển, không ngừng hoàn thiện gắn liền với quá trình lãnh đạo của Đảng. Các kỳ đại hội Đảng, căn cứ thực tiễn và dự báo tình hình đất nước, thế giới; căn cứ kết quả thực hiện các quan điểm, chủ trương, mục tiêu đã được xác định và những kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết, những nhận thức lý luận mới, Đảng bổ sung, phát triển các quan điểm, chủ trương xây dựng đất nước phù hợp với yêu cầu của giai đoạn, thời kỳ mới. Nói những điểm mới trong các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, trong đó có những nội dung về văn hoá - xã hội, là nói đến những nội dung được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở kế thừa, phát triển những quan điểm, chủ trương đã có.
Ngày 18/7/2016 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 46-CTr/ĐUTTR về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.
Ngày 30/6/2016 Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/ĐUTTr về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.437.380
Truy cập hiện tại 59 khách