Tìm kiếm tin tức
CHÁNH THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH KẾT LUẬN THANH TRA VỀ VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA UBND HUYỆN PHÚ LỘC
Ngày cập nhật 25/06/2019
Thực hiện Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 và Công văn số 9873/UBND-KN1 ngày 22/12/2018 và Công văn số 21/UBND-KN1 ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về thanh tra việc quản lý sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất tại huyện Phú Lộc. Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTr ngày 17/01/2019 và Quyết định số 130/QĐ-TTr ngày 22/02/2019 về việc thanh tra và bổ sung nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc.
 
 
Với nội dung thanh tra việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với với đất (Giấy chứng nhận) ven biển thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, công tác đầu tư xây dựng và kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 928/KL-TTr ngày 23/12/2015 và Kết luận số 730/KL-TTr ngày 29/8/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh.
Kết thúc việc thanh tra trực tiếp, Đoàn thanh tra đã tiến hành xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra và Dự thảo kết luận thanh tra trình Chánh Thanh tra. Sau khi xem xét giải trình của UBND huyện Phú Lộc và làm việc với một số cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra, ngày 20 tháng 6 năm 2019 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 521/KL-TTr và ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại Văn phòng UBND huyện Phú Lộc, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố công khai Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. 
Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc phát biểu ý kiến thống nhất về Kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được thanh tra có Kế hoạch thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trong thời hạn 30 ngày. Thông báo kết luận thanh tra sẽ được công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh./.
          HOÀNG TRỌNG THƯ
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.725.979
Truy cập hiện tại 623 khách