Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra KTXH
Sáng ngày 25/7/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 816/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 về Thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  
Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-TTr ngày 17/7/2023 về Thanh tra việc cấp phép, quản lý, khai thác mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-TTr ngày 16/9/2022 về Thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và một số đơn vị trực thuộc và xác minh tại các đơn vị, cá nhân có liên quan.  
Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thanh tra năm 2022 số 11/2022/QH15 thay thế Luật Thanh tra năm 2010 số 56/2010/QH12. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố, Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.  
Sáng ngày 24/5/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 505/QĐ-TTr ngày 16/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở.          
Chiều ngày 11/5/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 486/KL-TTr ngày 11/5/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.  
Chiều ngày 13/01/2023, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra số 59/KL-TTr ngày 13/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.  
Sáng ngày 21/12/2022, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 1425/QĐ-TTr ngày 15/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Thực hiện Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, ngày 08/8/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 863/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Ngày 16/12/2022, tại Văn phòng Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 1431/KL-TTr ngày 16/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh.  
Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022, ngày 26/7/2022 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 799/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 69 khách