Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Ngày cập nhật 05/11/2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 1846/KH-TTCP ngày 16/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức triển khai Phong trào thi đua “Cán b, công chc, viên chc ngành Thanh tra thi đua thc hin văn hóa công s” giai đon 2019 - 2025, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1013/KH-TTr ngày 31/10/2019 để triển khai thực hiện.

 

Nhằm mục đích tăng cường ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ Thanh tra gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gắn việc tổ chức, triển khai việc thực hiện với Phong trào thi đua thường xuyên của Thanh tra Chính phủ và của UBND tỉnh, với mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân,  giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, tỉnh nhà.

Về nội dung thực hiện phong trào:

- Đối với tập thể: Thi đua xây dựng đơn vị Tập thể trong sạch, vững mạnh, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét phong tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó, làm tốt việc tổ chức phong trào thi đua; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Đối với cá nhân: Thi đua phấn đấu đạt đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được xếp loại “cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, cụ thể là: chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Về tiến độ triển khai: Việc tổ chức triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 như sau:

- Năm 2019: Phát động phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí, thang điểm thi đua, coi đây là một trong những nội dung để chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng hàng năm.

- Năm 2022: Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra Chính phủ.

- Năm 2025: Tổng kết Phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (vào dịp Quốc khánh 02/9/2025).

Thanh tra tỉnh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 582 khách