Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 20/11/2019
Ngày 08/11/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1048/BC-TTr về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:
 
1. Công tác chỉ đạo về tuyên truyền cải cách hành chính
- Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch 219/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 50/KH-TTr ngày 14/01/2019 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, nội dung của Kế hoạch đã chỉ đạo Văn phòng, các Phòng chuyên môn triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông cải cách hành chính của tỉnh cũng như của cơ quan;
- Thực hiện lồng ghép trong các hội thảo, hội nghị của cơ quan, thông qua Trang thông tin điện tử và các phương tiện khác để tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức, nhân viên trong cơ quan về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của UBND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính cơ quan Thanh tra tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền gắn với Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan, thực hiện tuyên truyền có hiệu quả, kịp thời, liên tục, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, đáp ứng được nhu cầu của công chức, nhân viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.
2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính
- Thanh tra tỉnh đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan theo hàng quý của năm;
- Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình tỉnh phát sóng các chuyên đề, chuyên mục Thủ tục hành chính về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cổng thông tin điện tử của cơ quan tại địa chỉ https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn đã kịp thời thông tin công tác chỉ đạo, điều hành của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính và tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan. Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin điện tử. Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức như niêm yết công khai bằng văn bản, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin;
- Ngoài ra, thông qua các hội nghị, hội thảo của cơ quan, Thanh tra tỉnh đã lồng ghép nội dung tuyên truyền chuyên đề về cải cách hành chính, việc thực hiện đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính;
Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ công chức, nhân viên đã nhận thức đầy đủ về các mục tiêu cũng như nội dung và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức, triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế như: việc tuyên truyền các văn bản cải cách hành chính của Trung ương và của cấp trên đôi lúc còn chậm so với tiến độ đề ra, nội dung và hình thức tuyên truyền đổi mới chưa nhiều.
3. Nhiệm vụ năm 2020
- Tiếp tục duy trì triển khai Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 639/QÐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 873/QÐ-UBND ngày 29/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 614/KH-TTr ngày 28/7/2016 kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Thanh tra tỉnh;
- Tiếp tục quán triệt các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra các văn bản mới do Nhà nước ban hành có liên quan đến cải cách hành chính cho cán bộ, công chức biết để thực hiện;
- Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đẩy mạnh công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước theo kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, tập trung ở các bộ phận theo dõi khiếu nại, tố cáo; quản lý hồ sơ công việc, cập nhật thông tin hàng ngày trên trang Thông tin điện tử của tỉnh và Trang điều hành tác nghiệp đa cấp, thực hiện chế độ báo cáo giao ban, báo cáo công tác qua mạng..., thực hiện đánh giá nội bộ và Báo cáo Mục tiêu chất lượng năm 2019;
- Tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực trình độ, thiết bị hỗ trợ công nghệ thông tin cho công chức, nhân viên trong công tác cải cách hành chính;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.
 
 
 
                                                                          
 
 
Đức Ân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.287
Truy cập hiện tại 553 khách