Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn, thiết lập lại hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC
Ngày cập nhật 09/01/2020

Nhằm kiện toàn lại danh sách hệ thống đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong toàn tỉnh theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 07/1/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 132/UBND-KSTTHC yêu cầu:

 

 

1. Đối với các sở, ban, ngành: Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (mỗi đơn vị không quá 03 người, trừ Văn phòng UBND tỉnh – đơn vị thường trực thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính), trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị (người được phân công theo dõi công tác cải cách hành chính, ISO) và 01 lãnh đạo Văn phòng hoặc tương đương. Yêu cầu lập danh sách gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 17/01/2020 để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện (tối đa không quá 03 người), trong đó có 01 lãnh đạo UBND cấp huyện (người được phân công theo dõi công tác cải cách hành chính, ISO) và 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ đầu mối là 01 công chức Văn phòng – Thống kê làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/01/2020.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố triển khai, thực hiện./.

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 82 khách