Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA CƠ THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 16/01/2020
Thực hiện Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệtKế hoạch cải cách hành chính năm 2020, ngày 30/12/2019 Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1218/KH-TTr về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau:
 
VỀ MỤC TIÊU
- 100% thủ tục hành chính (TTHC) được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. 
- Bảo đảm mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về TTHC đạt trên 80%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đạt trên 80%.
- Phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ tiêu cải cách hành chính của UBND tỉnh (khi các văn bản liên quan đến TTHC thay đổi hoặc Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn triển khai) .
- Triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông 4 cấp trên phần mềm quản lý và điều hành. 100% các văn bản, tài liệu chính thức (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định) trao đổi giữa các cơ quan hành chính được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử.
- 100% lãnh đạo cơ quan sử dụng một số ứng dụng dùng chung của tỉnh trên thiết bị máy tính để xử lý và điều hành công việc. 
- Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử.
- Triển khai có hiệu quả công tác tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC một cách thiết thực và hiệu quả.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh gian đoạn 2016-2020.
VỀ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cải cách thể chế
- Tham mưu hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của đơn vị.Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản. 
- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời loại bỏ, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp hoặc chồng chéo, trùng lắp, không đúng thẩm quyền, không còn phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản ban hành bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Cải cách TTHC
- Đẩy mạnh cải cách TTHC nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm 100% thủ tục mới ban hành được đánh giá tác động theo đúng quy định.
- Áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt, kịp thời theo yêu cầu của công dân, tổ chức.
- Công khai các TTHC theo quy định. Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện TTHC của Thanh tra tỉnh.
- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của cán bộ, công chức trong cải cách TTHC và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
Cải cách tổ chức bộ máy
- Thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và Chương trình hành động số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.
- Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu cán bộ, công chức theo hướng hợp lý, khoa học và hoạt động có hiệu quả.Xác định rõ nguyên tắc làm việc và sự phối hợp trong công tác của các Phòng trực thuộc. Rà soát, loại bỏ những việc làm hình thức, mất nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả thấp, cải tiến cách thức hội họp, giảm giấy tờ hành chính.
- Thực hiện tốt Chính sách chất lượng và Nội quy cơ quan.Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước chính quyền các cấp.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
- Rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ, thực hiện đúng các quy định về cơ chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ lãnh đạo có thời hạn theo quy định, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, sắp xếp, bố trí lại những cán bộ không đủ năng lực, trình độ, không hoàn thành nhiệm vụ. 
- Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết công việc. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; nâng cao đạo đức công vụ thông qua tuyên truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ.
- Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi tiêu thường xuyên ngân sách địa phương để cơ quan chủ động trong việc xây dựng định mức chi ngân sách của đơn vị mình; Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm từng bước nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước. 
- Thanh tra tỉnh đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công giúp cho việc quản lý kinh phí hiệu quả, tiết kiệm và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức yên tâm công tác.
Hiện đại hóa hành chính
- Thực hiện đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại để làm việc.Đẩy mạnh áp dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh. Tăng cường trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan. 
- Thực hiện quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.
- Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân.
- Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và triển khai hệ thống ISO điện tử tại cơ quan.
Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC
- Lãnh đạo, cấp ủy Đảng Thanh tra tỉnh quán triệt công tác CCHC đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị; kịp thời phổ biến các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan nắm vững để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC năm 2020 trong nội bộ cơ quan.
- Tiếp tục triển khai việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 và Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh; đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh theo Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh.
- Lồng ghép trong các cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất để triển khai nhiệm vụ, chấn chỉnh và uốn nắn kịp thời những thiếu sót tồn tại, nhằm không ngừng hoàn thiện công tác CCHC. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, báo cáo với lãnh đạo để chỉ đạo kịp thời; Tổ chức đánh giá công tác CCHC và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ CCHC./.
                                           Đinh Hiền
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.115.215
Truy cập hiện tại 83 khách