Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết tố cáo cấp xã
Ngày cập nhật 09/04/2020
Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tại Điều 2, quyết định quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức như sau:  

1. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

a) Cập nhật TTHC được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Công bố công khai TTHC này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC này để cấu hình trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh.

2. UBND cấp xã có trách nhiệm:

Công bố công khai TTHC này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã và trên Trang Thông tin điện tử của địa phương; triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại Phụ lục của Quyết định này.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Cập nhật TTHC được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

b) Công khai TTHC này trên hệ thống thông tin TTHC của tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn không thay đổi và vẫn có hiệu lực.

Hiếu Sơn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.492
Truy cập hiện tại 169 khách