Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021-2030
Ngày cập nhật 21/05/2020
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Thanh tra tỉnh tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nướcgiai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030với các nội dung cụ thể như sau:
             
Về kết quả thực hiện
Cải cách thể chế
- Những năm qua, Thanh tra tỉnh luôn nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi cao, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, làm công cụ quan trọng để quản lý nhà nước. Công tác pháp chế được triển khai toàn diện, các phòng thuộc cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng trình độ chuyên môn nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác pháp chế được thường xuyên quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
- Hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyềnkhông ngừng hoàn thiện.
- Trong 10 năm qua, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 18 quyết định, chỉ thị chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, đã thường xuyên rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp. 
- Công tác thực hiện và kiểm tra thực hiện các VB QPPL được thực hiện thông qua các hoạt động chuyên môn của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có những bất cập, chưa phù hợp trong các văn bản pháp luật đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời có chất lượng.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai định kỳ vào ngày thứ 6 tuần cuối tháng để trao đổi, phổ biến văn bản pháp luật mới hoặc trao đổi nghiệp vụ trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.
2. Cải cách thủ tục hành chính
-Trong kiểm soát TTHC, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ/hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bảo đảm theo quy định để đánh giá và thực hiện đơn giản hóa TTHC, hằng năm, Thanh tra tỉnh tiến hành rà soát 09 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (Thủ tục Tiếp công dân; Thủ tục Xử lý đơn thư;Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu; Thủ tục Giải quyết tố cáo và05 Bộ thủ tục về phòng, chống tham nhũng).
Để tạo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và đảm bảo giải quyết TTHC đúng quy định, Thanh tra tỉnh đã tiến hành niêm yết công khai các TTHC bằng 2 hình thức(Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bảng niêm yết và trên Trang thông tin điện tử cơ quan)tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. 
Thực hiện Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV, ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế;Thanh tra tỉnh đã ban hành quy chế làm việc và đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức của cơ quan theo đúng quy định.
Hằng năm, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Thanh tra để thực hiện theo đúng quy định để thuận lợi trong việc theo dõi tình hình ở các địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, Thanh tra tỉnh đã ban hành Thông báo số 834/TB-TTr, ngày 26/9/2017 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh và phân công các phòng thuộc Thanh tra tỉnh phụ trách, theo dõi các lĩnh vực, địa phương và đơn vị.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
- Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và được UBND tỉnh phê duyệt. Đề án đã đánh giá rõ thực trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. Trên cơ sở đó, đã xác định vị trí việc làm gắn với số lượng, cơ cấu ngạch công chức, viên chức tương ứng.Hiện nay, tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Thanh tra tỉnh là 47 người. Trong đó: 46 người có trình độ đại học và sau đại học. Trình độ chính trị: 09 cử nhân, cao cấp chính trị; còn lại trung cấp và sơ cấp chính trị.Việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện bảo đảmquy định.Đảng ủy và Lãnh đạo đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo,bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
Cải cách tài chính công
Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm từng bước nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính ở các cơ quan hành chính nhà nước. Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc trả lương cho công chức qua tài khoản và thực hiện hình thức thanh toán bằng chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước các khoản chi sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.
Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công giúp cho việc quản lý kinh phí hiệu quả, tiết kiệm và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.
 Hiện đại hóa hành chính
+ Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh hoạt động ổn định thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được quan tâm thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống mạng LAN, CPNET hoạt động ổn định đáp ứng cho việc triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh.
+Thanh tra tỉnh đã sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh. Tất cả các máy vi tính đều được nối mạng internet và tất cả các cán bộ đều sử dụng máy vi tính để làm việc nên việc trao đổi thông tin qua mạng internet nhanh và hiệu quả. Thanh tra tỉnh đã hoàn thiện, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử tại website http://www.thanhtra.thuathienhue.gov.vn bao gồm các nội dung: thông tin về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến,... 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ và chữ ký số. 100% văn bản đi đều được ký số và văn bản đi - đến đều được cập nhật vào trang thông tin quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh. Văn bản xử lý 100% trên môi trường mạng trừ văn bản mật. Đồng thời, các TTHC của cơ quan đã được tiến hành xây dựng quy trình, áp dụng và đã tự công nhận theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008, ISO 9001:2015. Các quy trình đã quy định rõ thời gian, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị trong giải quyết thủ tục.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Sau 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC tiếp tục có bước chuyển biến, đạt kết quả tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 
- Việc công bố, công khai và xây dựng dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận thông tin và lấy mẫu đơn trực tuyến. Các TTHC quy định rõ thời gian thực hiện, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định, phối hợp giải quyết của từng cơ quan chuyên môn, góp phần xóa bỏ những rào cản về TTHC. Thủ tục hành chính đã được minh bạch, đơn giản hóa góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.
- Việc thường xuyên cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành đã giúp cho quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, các nhân được thực hiện thông suốt, kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo đúng các quy định mới của pháp luật; hoạt động rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên đã phát hiện ra những điểm bất cập, không hợp lý nhờ đó đã loại bỏ được các thành phần không cần thiết, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, công dân. 
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung. 
Bài học kinh nghiệm, để công tác cải cách hành chính hiệu quả cần phải có sự chỉ đạo đồng bộ cả hệ thống chính trị ở địa phương, từ cấp uỷ đến chính quyền phải có quyết tâm mới đạt được kết quả mong muốn, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của người đứng đầu trong công tác này.Bên cạnh đó, cần phải có một tổ chức thường trực để giúp việc cho chính quyền các cấp trong việc xây dựng chương trình, nội dung về cải cách, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung, chương trình cải cách hành chính của địa phương, đơn vị như: Ban chỉ đạo cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ chuyên trách theo dõi công tác cải cách hành chính ở Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố./.
Đinh Hiền                         
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 83 khách