Tìm kiếm tin tức
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 09/12/2020

Ngày 19/11/2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 786/BC-TTr về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:

         

 Về cải cách thủ tục hành chính

Trong năm, Thanh tra tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 1218/KH-TTr ngày 30/12/2019 kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 35/KH-TTr ngày 15/01/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 1217/KH-TTr ngày 30/12/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 33/KH-TTr ngày 14/01/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Quyết định số 1221/QĐ-TTr ngày 30/12/2019 về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2020; Đã báo cáo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 và Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 của 6 tháng và năm 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện nội dung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/ 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính giúp cán bộ, công chức hiểu rõ và tích cực tham gia.   

          Thực hiện tốt việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan. Đăng tải bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh trên cổng thông tin TTHC của tỉnh và trang thông tin điện tử tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, giám sát và thực hiện thủ tục hành chính. 100% văn bản đi – đến trong thời gian qua đều được cập nhật vào phần mềm quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh, các văn bản phát hành được ký số. Các thông tin về hoạt động của cơ quan được cập nhật đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

          Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường công tác thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, thực hiện kê khai minh bạch tài sản theo quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động
của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019  Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thanh tra tỉnh đã tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và chất lượng hoạt động của cơ quan quý I, quý II, Quý III, Quý IV và năm 2020 bảo đảm thời gian quy định.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tổ tiếp nhận và trả kết quả thuộc Thanh tra tỉnh đã giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh theo đúng quy định. Công khai thủ tục hành chính, đáp ứng một cách tốt nhất mọi nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Công tác liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cơ chế kiểm tra, giám sát giữa các cán bộ, các phòng trong việc giải quyết công việc đã được thực hiện, có sự kiểm tra, giám sát nên hầu hết các công việc được giải quyết có hiệu quả và đúng thời gian quy định.

Về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan

Tổng số cán bộ của cơ quan Thanh tra tỉnh hiện nay có 44 người, trong đó, thạc sĩ có 06 đồng chí và đại học có 37 đồng chí; 01 Thanh tra viên cao cấp, 27 Thanh tra viên chính, 13 Thanh tra viên và 03 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-TTr ngày 05/02/2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân viên năm 2020. Hàng quý đã tiến hành đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh bảo đảm nội dung và thời gian theo quy định.

Về cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm từng bước nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính ở các cơ quan hành chính nhà nước. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của cơ quan. Đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTr ngày 02/01/2020 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh hoạt động trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được lãnh đạo quan tâm đầu tư và đã đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống mạng LAN và mạng WAN được kết nối mạng cáp quang đến với cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước hoạt động ổn định đáp ứng cho việc triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh áp dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh. Tăng cường trao đổi văn bản giữa các phòng được thực hiện dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan.

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Để bảo đảm các nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả lãnh đạo cơ quan thường xuyên quán triệt trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan. Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính, lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo đến các phòng phải thường xuyên mở phần mềm quản lý nhà nước và điều hành văn bản để theo dõi thông tin trong công việc...; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính như theo dõi khiếu nại, tố cáo, quản lý hồ sơ công việc,...

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

          Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra các văn bản mới do Nhà nước ban hành có liên quan đến cải cách hành chính cho cán bộ, công chức biết để thực hiện.

Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quảnlý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, rà soát các TTHC để chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2015. Tiếp tục đẩy mạnh công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước theo kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, tập trung ở các bộ phận theo dõi khiếu nại, tố cáo; quản lý hồ sơ công việc, cập nhật thông tin hàng ngày trên trang Web của tỉnh, thực hiện chế độ báo cáo qua mạng trừ các văn bản mật.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt
động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật
hành chính, đạo đức công vụ, công chức.

          Duy trì triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005./.

 

 

  Đinh Hiền

 

 

                                                                                               

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.080.024
Truy cập hiện tại 89 khách