Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 08/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 30/12/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 05/01/2024 Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch số 23/KH-TTr về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của cơ quan.

Kế hoạch với mục đích: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền; Nâng cao chất lượng quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất; thực hiện tốt công tác công bố, công khai, giải quyết TTHC theo đúng quy định; Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC; Tiếp tục rà soát, phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng nguyên tắc về quy định, thực hiện TTHC.

Yêu cầu: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong công tác cải cách TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; Quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện giải quyết TTHC góp phần giảm tối thiểu chi phí tuân thủ TTHC cho cả cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC; Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.

Các nội dung thực hiện như sau:

 

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

 

Công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và cập nhật trên Hệ thống Thông tin TTHC của tỉnh.

Văn phòng

Các phòng

Thường xuyên

2

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào thực hiện giải quyết TTHC.

Văn phòng

Các phòng

Thường xuyên

3

Thiết lập và ban hành quy trình nội bộ, điện tử đối với các TTHC được tích hợp lên Công Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ

Văn phòng

Các phòng

Thường xuyên

4

Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC của các cấp, các ngành (trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ - nếu có)

Văn phòng và các phòng

 

Năm 2024

5

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023

Văn phòng

 

Quý I

6

Thực hiện rà soát TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt

Văn phòng và các phòng

 

Theo Kế hoạch

7

Báo cáo kết quả rà soát và trình phương án đề xuất đơn giản hóa TTHC

Văn phòng

 

Theo yêu cầu

8

Thực hiện công khai địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận PA, KN

Văn phòng

 

Thường xuyên

9

Xử lý các PA, KN của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

Văn phòng

 

Thường xuyên

10

Tổ chức tự kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị

Văn phòng

Các phòng

Theo kế hoạch

11

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC của ngành, địa phương

Văn phòng

 

Theo yêu cầu

 

Hoàng Đình Hữu

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 574 khách