Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA CƠ THANH TRA TỈNH
Ngày cập nhật 05/02/2018

Thực hiện Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, ngày 19/12/2017 Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 1165/KH-TTr  về cải cách hành chính năm 2018với các nhiệm vụ cụ thể:

 

 Cải cách thể chế

- Tham mưu hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của đơn vị.Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản.

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, kịp thời loại bỏ, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp hoặc chồng chéo, trùng lắp, không đúng thẩm quyền, không còn phù hợp với tình hình thực tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản ban hành bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý những văn bản có nội dung không đúng quy định của pháp luật, thiếu đồng bộ, không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 Cải cách TTHC

- Đẩy mạnh cải cách TTHC nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý; bảo đảm đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm 100% thủ tục mới ban hành được đánh giá tác động theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt, kịp thời theo yêu cầu của công dân, tổ chức.

- Công khai các TTHC theo quy định. Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện TTHC của Thanh tra tỉnh.

- Nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

 Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu cán bộ, công chức trong các phòng thuộc theo hướng hợp lý, khoa học và hoạt động có hiệu quả. Có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi cán bộ, công chức của phòng. Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện nhiệm vụ.

- Xác định rõ nguyên tắc làm việc và sự phối hợp trong công tác của các Phòng trực thuộc. Rà soát, loại bỏ những việc làm hình thức, mất nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả thấp, cải tiến cách thức hội họp, giảm giấy tờ hành chính.

- Thực hiện tốt Chính sách chất lượng và Nội quy cơ quan.

 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ, thực hiện đúng các quy định về cơ chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ lãnh đạo có thời hạn theo quy định, thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, sắp xếp, bố trí lại những cán bộ không đủ năng lực, trình độ, không hoàn thành nhiệm vụ.

- Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết công việc; khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập nhằm nâng cao trình độ chuyện môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý tình huống.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế  và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; Nâng cao đạo đức công vụ thông qua tuyên truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công vụ.

 Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi tiêu thường xuyên ngân sách địa phương để cơ quan chủ động trong việc xây dựng định mức chi ngân sách của đơn vị mình; Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm từng bước nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước. Thanh tra tỉnh đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công giúp cho việc quản lý kinh phí hiệu quả, tiết kiệm và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức yên tâm công tác.

 Hiện đại hóa hành chính

- Thực hiện đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh áp dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh.

- Hoàn thiện, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại website http://www.thanhtra.thuathienhue.gov.vn bao gồm các nội dung:

+ Thông tin về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

+ Thông tin về các thủ tục hành chính, các quy trình ISO của cơ quan.

+ Thông tin về các đề tài, đề án, dự án,...

- Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân.

- Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

- !00% lãnh đạo cơ quan sử dụng một số ứng dụng dùng chung của tỉnh trên thiết bị máy tính bảng để xử lý công việc.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại để làm việc. Tăng cường trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử  phục vụ hầu hết các hoạt động công việc của cơ quan.

 Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- Lãnh đạo, cấp ủy Đảng Thanh tra tỉnh quán triệt công tác CCHC đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị; kịp thời phổ biến các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan nắm vững để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC năm 2018 trong nội bộ cơ quan.

- Lồng ghép trong các cuộc họp giao ban thường kỳ và đột xuất để triển khai nhiệm vụ, chấn chỉnh và uốn nắn kịp thời những thiếu sót tồn tại, nhằm không ngừng hoàn thiện công tác CCHC.

Về tổ chức thực hiện

- Văn phòng chủ trì, phối hợp với các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, báo cáo với lãnh đạo để chỉ đạo kịp thời; Tổ chức đánh giá công tác CCHC và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện xuất sắc nhiệm vụ CCHC.

 

 Đinh Hiền

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.545.227
Truy cập hiện tại 21 khách