Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3114 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (viết tắt là Chủ tịch UBND cấp huyện). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 5 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế    
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3114 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (viết tắt là Chủ tịch UBND cấp huyện). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 5 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế    
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3113 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (viết tắt là Chủ tịch UBND cấp xã). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 4 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.    
Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3112 /QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. . Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế TTHC số 5 “giải quyết tố cáo” quy định tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.    
  Thực hiện Công văn số 10928/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9178/UBND-HCC yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kết nối, tích hợp chính thức Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 đối với các dịch vụ:    
Ngày 13/11/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1063/BC-TTr về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:   
Ngày 08/11/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 1048/BC-TTr về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:  
Ngày 13/11/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 1065/KH-TTr về thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” với các nội dung và giải pháp cụ thể:  
Thực hiện Công văn số 10311/VPCP-KSTT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 16/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8698/UBND-HCC, có ý kiến như sau:
Ngày 19/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành Công văn số 8758/UBND-HCC về việc triển khai thí điểm thu phí, lệ phí theo hình thức không sử dụng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.650.850
Truy cập hiện tại 194 khách