Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy Thanh tra tỉnh: xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Ngày cập nhật 13/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 01/11/2019 của Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch  số   56-KH/ĐU , ngày 15 tháng 11 năm 2019  để triển khai thực hiện.

 

Nhằm nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng Cách mạng chân chính luôn một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm phát triển và lãnh đạo đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu rộng trong toàn xã hội. Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã yêu cầu toàn bộ cán bộ, đảng viên tích cực tham gia phần thi viết.

Nội dung thi tập trung vào lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó cần nhấn mạnh vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong sự nghiệp đổi mới và trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biên”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ...

Phần thi viết sẽ tập trung theo các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - con đường phát triển duy nhất đúng ở Việt Nam.

Chủ đề 2: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới, hội nhập và phát triển - chân lý bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Chủ đề 3: Hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Chủ đề 4: Giải quyết mối quan hệ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại - nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng ta.

Chủ đề 5: Mối quan hệ giữa xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng văn hóa trong kinh tế vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Chủ đề 6: Nhận diện các loại luận điểm sai trái, thù địch và một số giải pháp để kiên quyết đấu tranh, bác bỏ và xử lý trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề 7: Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị - giải pháp phòng, chống tham những trong công tác cán bộ.

Chủ đề 8: Một số giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

* Lưu ý:

- Cán bộ, đảng viên chỉ chọn l trong 8 chủ đề đã nêu trên để tham gia dự thi.

- Với mỗi chủ đề, bài viết cần liên hệ với địa phương, đơn vị; gắn chức trách, nhiệm vụ được giao của bản thân với chủ đề lựa chọn để đề ra giải pháp thực hiện, góp phân xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

- Yêu cầu bài dự thi phải đảm bảo đúng nội dung các chủ đề, độ dài tối thiểu 5.000 từ, tối đa 10.000 từ (khoảng từ 10 đến 20 trang giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman)

- Các bài dự thi trình bày đẹp, rõ ràng; khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh minh họa và viết tay.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 01/12/2019 và hạn cuối nộp bài dự thi vào ngày 20/12/2019.

Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ tổ chức triển khai cho đảng viên tham gia  cuộc thi nghiêm túc và chất lượng./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.818.423
Truy cập hiện tại 620 khách