Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

NGHỊ QUYẾT Chương trình hoạt động của Đảng bộ tháng 6/2020
Ngày cập nhật 02/06/2020
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tổ chức họp định kỳ tháng 5; đồng chí Lương Bảo Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì.
 
Thành phần dự họp: Đảng ủy viên: có mặt: 09/09 đ/c (Vắng: 00).
 
Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện chương trình hoạt động của Đảng bộ tháng 4,5 năm 2020 và quyết nghị chương trình hoạt động của Đảng bộ tháng 6/2020 gồm các nội dung sau:
 
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ THÁNG 4/2020, THÁNG 5/2020
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng
1.1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị
a) Về công tác thanh tra
- Công bố dự thảo 01 kết luận thanh tra : Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc giao đất và thu hồi đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc.
- Có 03 cuộc thanh tra dự thảo kết luận thanh tra: 
+ Thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra 113 khu nhà đất trên địa bàn thành phố Huế.
+ Đoàn thanh tra chuyên đề việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.
- Có 02 cuộc thanh tra đang triển khai:
+ Đoàn thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.
+ Đoàn thanh tra đột xuất mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ chống dịch Covid - 19.
b) Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Về tiếp công dân, xử lý đơn thư:  Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.  Tiếp nhận đơn: 03 đơn, trong đó: 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và 01 đơn kiến nghị, phản ánh.Kết quả xử lý đơn: xử lý lưu 03 đơn theo dõi do đơn không đủ điều kiện xử lý.
- Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao: Hiện đang tham mưu 04 đơn Tố cáo được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1143/UBND-TD3 ngày 18/2/2020; Công văn số 2050/UBND-TD5 ngày 16/3/2020; Công văn số 3521/UBND-TD5 ngày 28/4/2020 và Công văn số 3735/UBND-TD3 ngày 07/5/2020.
c) Về công tác phòng, chống tham nhũng
- Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
- Tham mưu Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;  Báo cáo của kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị theo yêu cầu của Tỉnh ủy;
- Tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019...
d) Về công tác khác
- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.
- Tham mưu lấy ý kiến dự thảo xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Tiếp công dân, Xử lý đơn thư, Giải quyết khiếu nại và Giải quyết tố cáo của 3 cấp tỉnh, huyện, xã...
1.2. Về an ninh quốc phòng
- Cơ quan đã xây dựng Kế hoạch B (Kế hoạch thanh tra trong tác chiến phòng thủ của tỉnh) nộp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo đúng quy định.
- Cơ quan đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến dịch Covid 19 cho cán bộ, công chức; tiến hành tiêu độc khử trùng, mua sắm các trang thiết bị khẩu trang, nước rửa tay, các biện phòng  phòng chống dịch Covid 19. 
- Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, không có sự cố cháy nổ xảy ra. Tình hình an ninh trật tự tại cơ quan được đảm bảo.
2. Công tác xây dựng Đảng
- Các Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định và thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Định kỳ báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Đảng ủy những việc đã làm được, những việc còn tồn đọng. 
- Các Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VI, các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
- Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thiện các văn bản Đại hội trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp theo đúng quy định. Đảng ủy Khối đã có Quyết định 376-QĐ/ĐUK ngày 25/5/2020 chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định 377-QĐ/ĐUK ngày 25/5/2020 chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Thanh tra tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. 
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ THÁNG 6/2020
Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách các Chi bộ trực thuộc, Bí thư các Chi bộ phải bám sát Nghị quyết chương trình hoạt động của Đảng bộ, chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các công việc đề ra trong Nghị quyết được thực hiện đúng thời gian, đạt chất lượng và hiệu quả cao, cụ thể:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng
Triển khai thực hiện chương trình công tác tháng 6/2020 của Thanh tra tỉnh đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao. Trong đó tập trung các công việc sau:
- Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; Triển khai Quyết định thanh tra tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế.
- Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc.
- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định.
- Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
- Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
- Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bảo vệ trụ sở cơ quan được đảm bảo an toàn, không để sự cố cháy, nổ xảy ra; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Gửi danh sách đăng ký tham gia huấn luyện tự vệ năm 2020 theo đúng triệu tập.
2. Công tác xây dựng Đảng
- Công tác chính trị, tư tưởng: Các Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo đúng quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ đảng viên kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ.
- Đảng ủy cho ý kiến ban hành các văn bản: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế Quy định mối quan hệ công tác giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan Thanh tra tỉnh; Thông báo về phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh...
- Các Chi bộ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.
III. LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI
Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia bám sát chương trình công tác năm 2020 đã đề ra và các nội dung yêu cầu của cấp trên và Nghị quyết của Đảng uỷ; triển khai thực hiện đúng thời gian, đạt chất lượng và hiệu quả cao.
Nghị quyết này phổ biến đến các Chi bộ trực thuộc và đảng viên./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.182.223
Truy cập hiện tại 555 khách