Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh: Tổng kết và biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn tỉnh giai đoạn 2017 -2020
Ngày cập nhật 08/09/2020
 
                
Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 30/6/2020 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tổng kết và biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn tỉnh giai đoạn 2017 -2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 581/BC-TTr ngày 08/9/2020
 
Theo đó Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” cho thấy công tác dân vận trong tình hình mới được Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm. Nhờ đó, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, ý thức trách nhiệm đối với việc phục vụ nhân dân và vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện nghiêm túc phong trào “Dân vận khéo” trong cơ quan được CBCC tham gia tích cực, tạo được lòng tin của nhân dân đối với cơ quan Thanh tra tỉnh. Qua đó, giúp người dân tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Qua việc tổ chức, thực hiện Quy chế công tác dân vận, CBCC của Thanh tra tỉnh đã phát huy được quyền làm chủ của mình trên mọi lĩnh vực công tác; xây dựng và cũng cố sự đoàn kết, nhất trí cao từ lãnh đạo đến CBCC; cũng cố được lòng tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng tạo nên tinh thần hăng say thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.
 Công tác cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận
Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở. Tiến hành rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến công tác quản lý Nhà nước ngành Thanh tra; xây dựng quy chế văn hóa công sở; phổ biến, quán triệt công chức, viên chức chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử của công chức, viên chức. Công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong khi thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng luật định.
Việc triển khai công tác dân vận gắn với chức năng nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh
Cơ quan Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an toàn xã hội tại địa phương, cụ thể: 
Đã triển khai 46 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội, trong đó có 7 đoàn đột xuất; đã kết thúc và kết luận 40/46 đoàn thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi với số tiền hơn 48,5 tỷ đồng, yêu cầu xử lý khác hơn 20,6 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 47,2 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước (Chiếm trên 97,3%); yêu cầu các đơn vị được thanh tra xử lý, khắc phục sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng hơn 20.966,9 ha đất lâm, nông nghiệp. Kết quả thanh tra đã giúp các cấp, các ngành chấn chỉnh nhiều vấn đề trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được thanh tra.
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức 26 lớp tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng với hơn 2.624 người tham gia.
  Thanh tra tỉnh đã triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan thực hiện nghiêm túc 5 điều kỷ luật của ngành Thanh tra, Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra, Quy tắc ứng xử, văn hóa trong thanh tra và ký cam kết không tham nhũng trong hoạt động thanh tra. Do đó, mặc dù tình hình tiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp nhưng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có tư tưởng chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp.
Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Từ năm 2017 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tiếp 52 lượt với 22 người theo lịch tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan. Tiếp nhận 194 đơn thư các loại và đã được Thanh tra tỉnh phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
Đã tham mưu xử lý, giải quyết 75 vụ việc do UBND tỉnh giao. Bên cạnh đó với vai trò là Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tổ chức 24 cuộc họp Hội đồng tư vấn giải quyết 28 vụ việc đúng quy định pháp luật.
Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc, xử lý theo đúng quy định. Trong quá trình tiếp công dân, lãnh đạo và cán bộ thanh tra đã tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công dân, giải thích cho công dân hiểu về chế độ, chính sách quy định của Nhà nước, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, vận động công dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền lợi, và nghĩa vụ của mình trong khiếu nại, tố cáo…
Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý sau thanh tra. Thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thẩm tra, xác minh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài được UBND tỉnh giao và đã báo cáo tham mưu UBND tỉnh giải quyết đúng thời gian quy định, hạn chế tình trạng chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo vòng vèo, vượt cấp hoặc để dây dưa kéo dài không để xảy ra "điểm nóng" trên địa bàn.
Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo nên những năm qua mặc dù là những năm cao điểm trong việc giải tỏa, đền bù đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan, di dời dân cư ở khu vực Kinh Thành Huế, mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài và “chỉnh trang đô thị” trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời các cấp, các ngành phải tập trung xử lý giải quyết các nội dung liên quan sự cố môi trường biển. Nhưng, Thanh tra tỉnh đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành đã quan tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị nên đã đạt được những kết quả tích cực; số lượt tiếp công dân, số lượng đơn thư có tăng nhưng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giảm, không phát sinh “điểm nóng”, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
 Kết quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo’’
Thanh tra tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo’’ gắn với việc thực hiện nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan; tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, trưởng các phòng nghiệp vụ trong thực hiện công tác dân vận thông qua việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Cơ quan đã  thực hiện “Dân vận khéo” lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới’’, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của  chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới; vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ xây dựng nông thôn mới.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.011.596
Truy cập hiện tại 14 khách