Tìm kiếm tin tức
Đảng uỷ Thanh tra tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2018
Ngày cập nhật 12/01/2018

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 22/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VI về nhiệm vụ năm 2018 và căn cứ tình hình, nhiệm vụ của Đảng bộ Thanh tra tỉnh, Đảng uỷ họp ngày 08/01/2018, ngày 10/01/2018 và đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐUTTr ngày 10/01/2018 về thực hiện nhiêm vụ năm 2018 như sau: 

 
Về mục tiêu: Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đảng ủy Khối 2018 để xây dựng Nghị quyết lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2018 và nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Thanh tra tỉnh.
Đảng uỷ đã đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được trong năm 2018, đó là
- Lãnh đạo cơ quan hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra năm 2018 hiệu quả, chất lượng và đúng thời gian quy định; tham mưu giải quyết 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao.
- 100% các Chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018.
- 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- 01 - 02 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng cao cấp chính trị; 01 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đối với công chức, người lao động tuyển dụng mới).
- Phấn đấu 100% TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 50% đạt TSVM; 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- 100% đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.
- 100% Đảng ủy, UBKT và các Chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.
- Bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo Kế hoạch số 11-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối. 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức công vụ.
- 100% các Chi bộ tổ chức thực hiện có kết quả Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đảm bảo sinh hoạt chuyên đề 1 quý 1 lần.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khi được triệu tập.
- Phấn đấu các tổ chức đoàn thể (Chi đoàn, Công đoàn) đạt vững mạnh xuất sắc; Hội Cựu chiến binh đạt trong sạch, vững mạnh.
Đồng thời, Nghị quyết cũng đã đưa ra 07 nhiệm vụ trong tâm trong năm 2018, đó là:
- Chỉ đạo cơ quan Thanh tra tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng hướng dẫn Thanh tra cấp dưới thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của lãnh đạo các cấp, các ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
- Tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chỉ đạo, định hướng các Chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
- Tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động chuyên đề của Đảng ủy Khối (khóa IV).
- Lãnh đạo cơ quan tiếp tục xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn minh; soát xét các điều kiện tiến hành các thủ tục đề nghị công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chào mừng các sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn năm 2018.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng khoá XII.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.502.251
Truy cập hiện tại 19 khách