Tìm kiếm tin tức
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng năm 2018
Ngày cập nhật 23/02/2018
Ngày 13 /02/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ban hành kèm theo quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định số  14/2018/QĐ-UBND ban hành kèm theo quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018 và thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
 
 
Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 bao gồm 7 Chương, 28 Điều.
Quy chế quy định nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua; đối tượng thi đua, khen thưởng; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng; trách nhiệm quản lý Nhà nước và thẩm quyền quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp, các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh; quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục khen thưởng, tổ chức trao thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân, gia đình tham gia các phong trào thi đua, khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; xử lý hành vi vi phạm về công tác thi đua, khen thưởng.
Một số điểm mới của Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh so Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định 06) đó là: 
1. Về tỷ lệ chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5, số lượng đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”  quy định: Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Công ty, doanh nghiệp; các huyện, thị xã và thành phố Huế: số lượng đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” không quá 10% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" tăng 5% so với Quyết định 06
2. Về tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Quy định tại Điều 10 quy định về Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:
a) Đối với cá nhân: Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; không còn quy định cứng 02 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” như tại Quyết định 06.
b) Đối với tập thể: Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật, không còn quy định cứng 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” như tại Quyết định 06
c) Về số lượng đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể hoàn thành công tác năm được quy định như sau:
Đối với cá nhân không quá 20% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng tối đa không quá 10 cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Công ty, doanh nghiệp, các huyện, thị xã và thành phố Huế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với tập thể không quá 30% trong tổng số phòng, ban, chi cục trực thuộc hoặc tương đương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng tối đa không quá 10 tập thể thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Công ty, doanh nghiệp, các huyện, thị xã và thành phố Huế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Quy chế thi đua khen thưởng cũng đã quy định về tỉ lệ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh giữa cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp được quy định như sau: Công chức, viên chức, người lao động trực tiếp là 50%; Cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng và tương đương là 30%; Cán bộ lãnh đạo cấp sở; Giám đốc công ty, doanh nghiệp và tương đương là 20%.
 
Hiếu Sơn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.574.957
Truy cập hiện tại 11 khách