Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh: hướng dẫn tổng kết thi đua và bình xét khen thưởng năm 2018
Ngày cập nhật 05/11/2018
Ngày 05/11/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1048/TTr-VP gửi các phòng và Thanh tra các đơn vị thanh tra cấp Sở và cấp huyện. Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác khen thưởng năm 2018 như sau:
 
1. Về nguyên tắc xét khen thưởng
- Việc bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được tiến hành đồng thời với việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của đơn vị và bảo đảm theo trình tự bình xét danh hiệu cá nhân trước, tập thể sau; bình xét danh hiệu trước, hình thức khen thưởng sau và theo thứ tự từ thấp đến cao, bình xét bằng hình thức bỏ phiếu kín cho từng danh hiệu và hình thức khen thưởng;
- Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ được tặng cho tập thể, cá nhân theo Điều 12 Thông tư 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.
- Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể, Đoàn Thanh tra,  Đoàn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo bình bầu của các Cụm thi đua đảm bảo các tiêu chí quy định tại khoản 3, Điều 19 Quyết định 577/QĐ-TTr (Báo cáo thành tích thể hiện rõ việc đạt được các tiêu chí);
- Việc xét công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” phải thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và phải căn cứ vào các tiêu chuẩn sau:
+ Có sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc hoặc giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, có đề tài nghiên cứu khoa học (hoặc tham gia trong nhóm nghiên cứu đề tài khoa học), có báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãnh phí, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của ngành Thanh tra;
+ Là cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
* Riêng đối với Thanh tra tỉnh:
- Các cá nhân nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm về Văn phòng trước ngày 17/11/2018, (gửi kèm theo tóm tắt ½ trang A4 những điểm mới, những nội dung có thể triển khai thực hiện hiệu quả trong cơ quan đồng thời gửi mail về thson.thanhtra@thuathienhue.gov.vn) để Hội đồng khoa học sáng kiến kinh nghiệm cơ quan họp xét trước ngày 23/11/2018. 
Các phòng không đề nghị danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, xếp loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với các cá nhân không có đề tài được Hội đồng KHSKKN thông qua;
- Mỗi phòng khi họp xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, đề nghị tối đa 02 cá nhân và kèm theo tóm tắt thành tích nổi trội ½ trang A4 đạt được trong năm của từng cá nhân (không tính số lượng lãnh đạo cơ quan tham gia);
- Các phòng căn cứ Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân trong 2 năm 2017, 2018 đề nghị HĐTĐKT cơ quan xét khen thưởng Bằng khen của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Việc đề nghị khen cao sẽ lấy từ trên xuống theo số phiếu của HĐTĐKT cơ quan và theo đúng số lượng mà Quy chế thi đua khen thưởng của UBND tỉnh và chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ quy định; 
- Mỗi phòng họp xét đề nghị Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen: không quá 03 cá nhân, riêng Văn phòng không quá 5 cá nhân.
2. Số lượng đề nghị xét khen thưởng
a. Thanh tra tỉnh xét, trình Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen đối với:
+ 02 cá nhân và 01 tập thể của Thanh tra tỉnh.
+ 01 tập thể và 01 cá nhân của Thanh tra cấp huyện, Sở.
Ghi chú: - Đề nghị các Cụm thi đua I, II bình bầu phải có số dư để Hội đồng Thi đua, khen thưởng xét.
- Tùy tình hình thực tế số lượng chỉ tiêu được Thanh tra Chính phủ  phân bổ, HĐTĐKT ngành Thanh tra sẽ xét.     
b. Chánh Thanh tỉnh tặng Giấy khen cho:
- Cụm thi đua I: không quá 09 cá nhân, 03 tập thể và 04 đoàn (Đoàn thanh tra, Đoàn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo); 
- Cụm thi đua II: không quá 15 cá nhân, 05 tập thể và 06 đoàn (Đoàn thanh tra, Đoàn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo);
- Cụm thi đua III: không quá 14 cá nhân, 02 tập thể và 05 đoàn (Đoàn thanh tra, Đoàn tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo). 
3. Thời hạn và địa điểm nhận Hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2018 
Hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng phải gửi về Văn phòng Thanh tra tỉnh chậm nhất đến ngày 10/12/2018.
4. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng 
Đề nghị các đơn vị thực hiện theo Điều 14 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 577/QĐ-TTr, ngày 04/7/2018 của Thanh tra tỉnh. 
* Lưu ý: đối với các tập thể Thanh tra, các phòng phải kèm theo Bảng tự chấm điểm thi đua theo Phụ lục 01a, 01b.
5. Thanh tra tỉnh và Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh không xét khen thưởng đối với các trường hợp sau:
- Đơn vị hoặc cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;
- Đơn vị, cá nhân không đăng ký thi đua hoặc trong năm không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Đơn vị, cá nhân không nộp hoặc nộp hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng không đúng quy định;
- Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị xét thi đua, khen thưởng về Văn phòng Thanh tra tỉnh sau ngày 10/12/2018 (tính theo dấu bưu điện hoặc nhận trực tiếp).
Thanh tra tỉnh hướng dẫn để các Cụm trưởng Cụm thi đua I, II, III; Thanh tra cấp huyện, Sở và các Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Thanh tra tỉnh biết và tổ chức triển khai thực hiện đúng thời gian quy định.
 
                                                                                              Hiếu Sơn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.577.018
Truy cập hiện tại 18 khách