Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin hỏi, cơ quan, tổ chức thực hiện công khai các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước bằng hình thức nào?
Người gửi: Trần Văn - Huế (Ngày gửi: 05/07/2018)
Đáp:

Trả lời:

        Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm công khai việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức mình bằng những hình thức sau:

          - Phát hành ấn phẩm;

          - Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

          - Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

          - Đưa lên trang thông tin điện tử;

          - Công bố tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức;

          - Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Điều 5 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP cũng quy định: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lựa chọn hình thức công khai phù hợp với nội dung công khai, đối tượng công khai; tổ chức thực hiện việc công khai trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Trong trường hợp pháp luật liên quan có quy định bắt buộc về hình thức công khai thì phải áp dụng hình thức công khai đó.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.571.750
Truy cập hiện tại 54 khách