Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi được biết, công dân có quyền tố giác hoặc phản ánh hành vi lãng phí cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận. Vậy, xin hỏi người tố giác, phản ánh thông tin lãng phí có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?
Người gửi: Trần Văn - Huế (Ngày gửi: 05/07/2018)
Đáp:

Trả lời:

Quyền và nghĩa vụ của người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí được quy định tại Điều 9 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP như sau:

1. Quyền của  người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí:

- Gửi văn bản hoặc trực tiếp cung cấp thông tin liên quan đến lãng phí tới cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Được giữ bí mật họ tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác của mình;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc xử lý thông tin phát hiện lãng phí do mình cung cấp;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập;

- Được khen thưởng theo quy định.

2. Nghĩa vụ của người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí:

- Cung cấp thông tin trung thực, chính xác;

- Hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc làm rõ các hành vi lãng phí đã phát hiện;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp;

- Trường hợp cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, cung cấp thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, uy tín của người khác thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.240
Truy cập hiện tại 41 khách