Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện trong hoạt động thanh tra?
Người gửi: Trần Văn An - SV (Ngày gửi: 15/04/2019)
Đáp:

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật thanh tra, trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Thanh tra huyện còn được quyền thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.605.272
Truy cập hiện tại 28 khách