Tìm kiếm tin tức
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Theo quy định của pháp luật về thanh tra, việc công khai tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị thanh tra gồm những nội dung gì?
Người gửi: Phan Van A - (Ngày gửi: 29/07/2019)
Đáp:

Trả lời:

Tại Điều 24 Thông tư số 05/2011/TT-TTCP, các đơn vị, tổ chức, các đoàn, tổ công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước phải công khai theo quy định của pháp luật các nội dung sau:

- Chính sách quản lý tài chính, chế độ, định mức, tiêu chuẩn do Nhà nước quy định; quy chế quản lý, chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng nguồn kinh phí, tài sản của cơ quan, đơn vị.

- Kế hoạch tài chính, dự toán, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính hằng năm.

- Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, kế hoạch vốn đầu tư, báo cáo đầu tư, quyết toán vốn đầu tư, mua sắm.

- Báo cáo thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, hỗ trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có).

- Danh mục tài sản hiện có theo các nguồn hình thành; báo cáo sử dụng, báo cáo thanh lý các loại tài sản.

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.727.465
Truy cập hiện tại 148 khách