Tìm kiếm tin tức
Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 tại Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 06/09/2016
Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016; Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-TTr về tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 tại cơ quan với các nội dung cụ thể sau: 
 
 
 
 
 
MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.
- Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật của cơ quan.
- Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2016, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.
CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 Chủ đề
“Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.
 Khẩu hiệu
 “Công chức, nhân viên Thanh tra tỉnh gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.
NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016
Nội dung
- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và các chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên.
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Đặc biệt, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành,...đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện pháp luật.
- Đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật để nhìn nhận đúng kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế ,tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp tục triển khai Ngày Pháp luật trong thời gian tới.
Hình thức
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật trên trang thông tin điện tử cơ quan.
- Hàng tháng, vào ngày thứ sáu cuối tháng tổ chức Ngày Pháp luật nhằm phổ biến tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành hoặc trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng văn bản luật đến toàn thể công chức, nhân viên của cơ quan.
Thời gian
Triển khai Ngày Pháp luật năm 2016 được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2016; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2016.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng: phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3; Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phổ biến những nội dung của Kế hoạch này cho công chức và nhân viên của cơ quan.
- Toàn thể công chức và nhân viên tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật.
- Văn phòng có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 của Thanh tra tỉnh. 
 
 
                                            Đinh Hiền
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.601.254
Truy cập hiện tại 47 khách