Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 07/2020
Ngày cập nhật 30/06/2020

Tháng 7 này, hàng loạt chính sách mới cũng được áp dụng, có thể kể đến: Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh...

 

Tên văn bản

Ngày

LUẬT

1

 

Luật Thư viện, số 6/2019/QH14

BH:21/11/2019

HL:01/07/2020

 

2

 

Luật Dân quân tự vệ, số 48/2019/QH14

 

BH:22/11/2019

HL:01/07/2020

3

 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, số 49/2019/QH14

 

BH:22/11/2019

HL:01/07/2020

 

4

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số 47/2019/QH14

 

BH:22/11/2019

HL:01/07/2020

 

5

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, số 51/2019/QH14

 

BH:25/11/2019

HL:01/07/2020

 

6

 

Luật Lực lượng dự bị động viên, số 53/2019/QH14

BH:26/11/2019

HL:01/07/2020

 

7

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, số 52/2019/QH14

 

BH:25/11/2019

HL:01/07/2020

 

8

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, số 55/2019/QH14

 

BH:26/11/2019

HL:01/07/2020

 

9

 

Luật Kiến trúc của Quốc hội, số 40/2019/QH14

BH:13/06/2019

HL:01/07/2020

 

10

 

Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14

BH:14/06/2019

HL:01/07/2020

 

11

 

Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 38/2019/QH14

 

BH:13/06/2019

HL:01/07/2020

 

12

 

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Quốc hội, số 29/2018/QH14

BH:15/11/2018

HL:01/07/2020

 

NGHỊ ĐỊNH

1

 

Nghị định 69/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

BH:24/06/2020

HL:01/07/2020

 

2

 

Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

BH:05/05/2020

HL:01/07/2020

 

3

 

Nghị định 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

BH:28/02/2020

HL:01/07/2020

 

4

 

Nghị định 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

BH:18/05/2020

HL:07/07/2020

 

5

 

Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

BH:25/05/2020

HL:10/07/2020

 

6

 

Nghị định 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

BH:22/05/2020

HL:15/07/2020

 

7

 

Nghị định 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

BH:29/05/2020

HL:15/07/2020

 

8

 

Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

BH:27/05/2020

HL:15/07/2020

 

9

 

Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

BH:01/06/2020

HL:20/07/2020

 

10

 

Nghị định 64/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

BH:10/06/2020

HL:30/07/2020

 

QUYẾT ĐỊNH

 

1

 

Quyết định 941/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

BH:04/06/2020

HL:01/07/2020

 

2

 

Quyết định 16/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

BH:15/05/2020

HL:01/07/2020

 

3

 

Quyết định 17/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH:29/05/2020

HL:15/07/2020

 

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 40/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

BH:15/05/2020

HL:01/07/2020

 

2

 

Thông tư 57/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về Dân quân tự vệ

BH:13/05/2020

HL:01/07/2020

 

3

 

Thông tư 39/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

BH:15/05/2020

HL:01/07/2020

 

4

 

Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

BH:19/05/2020

HL:01/07/2020

 

5

 

Thông tư 31/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

BH:04/05/2020

HL:01/07/2020

 

6

 

Thông tư 01/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

BH:06/04/2020

HL:01/07/2020

 

7

 

Thông tư 29/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định mối quan hệ công tác của ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

BH:10/03/2020

HL:01/07/2020

 

8

 

Thông tư 54/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

BH:31/12/2019

HL:01/07/2020

 

9

 

Thông tư 19/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

BH:21/02/2020

HL:01/07/2020

 

10

 

Thông tư 21/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

BH:31/12/2019

HL:01/07/2020

 

11

 

Thông tư 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

BH:31/12/2019

HL:01/07/2020

 

12

 

Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

BH:22/05/2020

HL:07/07/2020

 

13

 

Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

BH:25/05/2020

HL:10/07/2020

 

14

 

Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

BH:26/05/2020

HL:11/07/2020

 

15

 

Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

BH:26/05/2020

HL:11/07/2020

 

16

 

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

BH:29/05/2020

HL:15/07/2020

 

17

 

Thông tư 58/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

 

BH:12/06/2020

HL:27/07/2020

 

18

 

Thông tư 10/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép

 

BH:15/06/2020

HL:31/07/2020

 

 

 

 
 
 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 853 khách