Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 30/11/2020

Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 245/KH-UBND về việc triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Theo đó, Tổ chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; bổ trợ tư pháp; bồi thường Nhà nước; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi thi hành thi hành pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng ; Tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần tháo gỡ những khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ pháp chế.

Ngoài ra, công tác pháp chế của các Doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Đối với chế độ thông tin, báo cáo, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động pháp chế định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ, ngành quản lý lĩnh vực và Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.533.160
Truy cập hiện tại 713 khách