Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2024
Ngày cập nhật 01/07/2024

Tháng 7/2024 là tháng có hiệu lực của hàng loạt quy định quan trọng như quy định về thanh toán không dùng tiền mặt; chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình; hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước....

 

NGHỊ ĐỊNH

1

 

Nghị định 54/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

2

 

Nghị định 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

3

 

Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

BH:15/05/2024

HL:01/07/2024

4

 

Nghị định 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

5

 

Nghị định 56/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

BH:18/05/2024

HL:02/07/2024

6

 

Nghị định 57/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

BH:20/05/2024

HL:05/07/2024

7

 

Nghị định 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp

BH:24/05/2024

HL:15/07/2024

8

 

Nghị định 61/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

BH:06/06/2024

HL:22/07/2024

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 1372/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

BH:05/06/2024

HL:01/07/2024

2

 

Quyết định 1545/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BH:10/06/2024

HL:01/07/2024

3

 

Quyết định 732/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH:14/06/2024

HL:05/07/2024

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 16/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước

BH:15/05/2024

HL:01/07/2024

2

 

Thông tư 07/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động đại lý thanh toán

BH:21/06/2024

HL:01/07/2024

3

 

Thông tư 17/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

BH:15/05/2024

HL:01/07/2024

4

 

Thông tư 37/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

5

 

Thông tư 13/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

BH:15/05/2024

HL:01/07/2024

6

 

Thông tư 32/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

7

 

Thông tư 36/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

8

 

Thông tư 29/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

9

 

Thông tư 02/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của Ngân hàng Thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

BH:15/05/2024

HL:01/07/2024

10

 

Thông tư 03/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

11

 

Thông tư 33/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

12

 

Thông tư 30/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

13

 

Thông tư 31/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

14

 

Thông tư 34/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

15

 

Thông tư 38/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

16

 

Thông tư 39/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

17

 

Thông tư 06/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

18

 

Thông tư 05/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

19

 

Thông tư 28/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

20

 

Thông tư 12/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam

BH:15/05/2024

HL:01/07/2024

21

 

Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

22

 

Thông tư 40/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách Nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài

BH:17/05/2024

HL:05/07/2024

23

 

Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

BH:17/05/2024

HL:09/07/2024

24

 

Thông tư 17/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải

BH:30/05/2024

HL:15/07/2024

25

 

Thông tư 04/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương Việt Nam - Lào

BH:31/05/2024

HL:15/07/2024

26

 

Thông tư 18/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

BH:31/05/2024

HL:15/07/2024

27

 

Thông tư 15/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

BH:29/05/2024

HL:15/07/2024

28

 

Thông tư 02/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác minh và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn

BH:20/05/2024

HL:15/07/2024

29

 

Thông tư 41/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

BH:20/05/2024

HL:15/07/2024

30

 

Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

BH:03/06/2024

HL:19/07/2024

31

 

Thông tư 05/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

BH:07/06/2024

HL:22/07/2024

32

 

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 

BH:12/06/2024

HL:26/07/2024

33

 

Thông tư 09/2024/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành các Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

BH:11/06/2024

HL:26/07/2024

34

 

Thông tư 03/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ

BH:13/06/2024

HL:30/07/2024

NGHỊ QUYẾT

1

 

Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình

BH:16/05/2024

HL:01/07/2024

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 1.122 khách