Tìm kiếm tin tức
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Ngày cập nhật 09/07/2014

Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Nghị định này quy định chi tiết về việc tiếp công dân tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Ban Tiếp công dân, việc bố trí cơ sở vật chất của Trụ sở tiếp công dân; quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất của địa điểm tiếp công dân; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

Các cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh. Tùy theo tính chất, đặc điểm, quy mô về tổ chức và hoạt động, yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nạo, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Thủ trưởng co quan thuộc Chính phủ bố trí công chức thanh tra làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, quyền lời của công dân, tổ chức phải tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức của bộ phận chuyên môn làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Việc tiếp công dân trực tiếp thực hiện ít nhất 10 ngày trong 01 tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, việc tiếp công dân được thực hiện đột xuất trong các trường hợp như vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đén tính mang, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến anh ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

(www.moj.gov.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.814.991
Truy cập hiện tại 407 khách