Tìm kiếm tin tức
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/09/2015
Ngày 27 tháng 8 năm 2015, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND quy định về tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 
     
 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định 38/2015/QĐ-UBND  (Quy định 38) gồm 5 Chương, 29 Điều nhằm quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
Về nguyên tắc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật quy định: Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành. Người có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật mà không thực hiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật; Việc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tự nguyện, tự giác thi hành; Cơ quan, tổ chức và cá nhân không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật thì bị cưỡng chế thi hành và phải chịu mọi chi phí cho việc tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật; Việc tạm dừng tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 21 của Quy định này.
Chương II của quy định từ Điều 5 đến Điều 12, quy định phân công, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, trong đó đã quy định việc: Phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại trong việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại; Trách nhiệm của người bị khiếu nại trong việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại; Trách nhiệm của người khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; Trách nhiệm của người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; Trách nhiệm của người được giao tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại; Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức trong việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại 
Chương III từ Điều 13 đến Điều 14, quy định việc gửi, công bố, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và theo dõi, kiểm tra văn bản giải quyết khiếu nại
Chương IV từ Điều 15 đến Điều 23, quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, theo đó quy định việc: Nội dung công việc chuẩn bị trước khi triển khai quyết định giải quyết khiếu nại; Thông báo về việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại; Tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại; Trường hợp người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan không đến dự; tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại không thành; Tự nguyện thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; Tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định hành chính sau khi quyết định giải quyết khiếu nại; Tạm đình chỉ tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại; Kết thúc việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại; Hồ sơ tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại.
Quy định cũng đã quy chuẩn hóa thành một hệ thống các Biểu mẫu gồm 07 Biểu mẫu nhằm giúp cho người dân cũng như cơ quan quản lý Nhà nước thuận lợi về tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
                                                                  Hiếu Sơn
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 411 khách