Tìm kiếm tin tức
Thực hiện quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Ngày cập nhật 01/07/2019

Triển khai thực hiện Quyết định số 1963-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Quy định về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngày 27/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 4183/UBND-DN yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung như sau:

- Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 1963-QĐ/TU ngày 10/5/2019 của Tỉnh ủy Quy định về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương nào thì người đứng đầu nơi đó có trách nhiệm bảo vệ.

- Thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm của người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

- Kịp thời tổ chức thực hiện việc bảo vệ người tố cáo đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ phải có tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người tố cáo.

- Quá trình bảo vệ người tố cáo phải tổ chức lập hồ sơ theo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các biện pháp bảo vệ người tố cáo. Khi tiếp nhận, chuyển đơn, giải quyết tố cáo, cần phải đảm bảo việc giữ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm người tố cáo. Có biện pháp cụ thể để đảm bảo người tố cáo được bảo vệ an toàn, bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ phù hợp... để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo.

- Xử lý nghiêm các hành vi xâm hại hoặc đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo.

- Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các cơ quan đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo.

- Động viên, khen thưởng người tố cáo đúng và cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

- Áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; tùy theo mức độ vi phạm thì xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Công văn cũng yêu cầu về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- Nêu cao trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, thường xuyên rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật trong công tác bảo vệ người tố cáo.

- Khi được giao nhiệm vụ, cần thực hiện kịp thời, đầy đủ yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. Trường hợp không thực hiện được yêu cầu thì phải báo cáo hoặc thông báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do đến cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

- Thực hiện nghiêm việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm của người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên báo cáo hoặc thông báo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc bảo vệ đến cơ quan có thẩm quyền. Quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, cần kịp thời báo cáo đến người có trách nhiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định.

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.851.022
Truy cập hiện tại 457 khách