Tìm kiếm tin tức
Đảng uỷ Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt mốt số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ngày cập nhật 12/08/2019
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/7/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 –CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 09/8/2019, tại Hội trường Thanh tra tỉnh (37 Tôn Đức Thắng, thành  phố Huế), Đảng uỷ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.
 
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan quán triệt các nội dung cơ bản của các văn bản sau:
- Thông báo Kết luận số 54-TB/TW, ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; 
- Chỉ thị 35 –CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 
- Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
- Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
- Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 
- Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 
- Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
- Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet và mạng xã hội.
Đặc biệt là các nội dung chỉ đạo về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Hiếu Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 723 khách