Tìm kiếm tin tức
Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 02/03/2020

Ngày 02/3/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo số 113/TB-TTr về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:

 

Đồng chí Hồ Bê - Chánh Thanh tra tỉnh

- Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, người phát ngôn của cơ quan, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Ngành và cơ quan Thanh tra tỉnh.

- Phụ trách chung và phụ trách về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, các lĩnh vực công tác quan trọng về đối nội, đối ngoại, các vấn đề cơ mật và những vấn đề đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều 22 của Luật Thanh tra năm 2010.

- Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, các huyện, thị xã và thành phố Huế; chỉ đạo chung về chuyên môn và hoạt động các Đoàn thanh tra; trực tiếp cho ý kiến quyết định đối với những vấn đề chưa thống nhất giữa Phó Chánh Thanh tra phụ trách với các Trưởng đoàn thanh tra hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền của Phó Chánh Thanh tra; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Thanh tra Chính phủ việc thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động và sinh hoạt hành chính tại Văn phòng.

Đồng chí Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Phụ trách theo dõi quản lý Nhà nước về công tác thanh tra; pháp chế; Trang thông tin điện tử cơ quan, công tác lưu trữ và xử lý sau thanh tra. Chỉ đạo hoạt động phong trào, các Đoàn thể.

- Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, chỉ đạo tổng hợp toàn Ngành về công tác thanh tra, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan. Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra và các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo đã được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh trên địa phương, đơn vị, lĩnh vực do phòng phụ trách. Sinh hoạt hành chính tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3.

Phụ trách công tác phối hợp với các ngành trong Khối Nội chính.

Đồng chí Lương Bảo Toàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Phụ trách theo dõi quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thi đua khen thưởng; tuyên truyền phổ biến pháp luật; nghiên cứu khoa học; cải cách hành chính; công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

- Giúp Chánh Thanh tra theo dõi, chỉ đạo tổng hợp toàn Ngành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng hàng năm của cơ quan và của tỉnh. Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất trên lĩnh vực được phân công. Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra, Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo được phân công; các Đoàn kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1; Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2; Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng; Bộ phận Tiếp công dân thuộc Văn phòng và chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh trên địa phương, đơn vị, lĩnh vực do phòng phụ trách. Sinh hoạt hành chính tại Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1.

Phụ trách công tác phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Những vấn đề có liên quan trong việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Thanh tra tỉnh                                                                                                               

- Những công việc vượt thẩm quyền được giao, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra phải báo cáo xin ý kiến của Chánh Thanh tra tỉnh để đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh quyết định.

- Sau khi xử lý các vụ việc phát sinh trên địa phương, đơn vị, lĩnh vực thuộc các phòng được phân công phụ trách, kết quả xử lý công việc gửi cho các đồng chí Phó Chánh Thanh tra biết để thống nhất hướng xử lý sau này.

- Việc tham dự các hội nghị, các cuộc họp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ do Chánh Thanh tra tỉnh phân công các đồng chí trong lãnh đạo tham dự. Trong quá trình điều hành, căn cứ thực tế và yêu cầu công tác, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung công việc trong lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh Thông báo đến cơ quan, ban ngành biết để chỉ đạo, theo dõi và liên hệ công việc./.

 

Đinh Hiền                                                  

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.091.302
Truy cập hiện tại 160 khách