Tìm kiếm tin tức
Báo cáo công tác tháng 5 năm 2020 của cơ quan Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 19/05/2020
Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả hoạt động cơ quan trong tháng 5 năm 2020 (số liệu kể từ ngày 18/4/2020-18/5/2020) với các nội dung chính sau:
 
Về công tác thanh tra
- Có 04 cuộc thanh tra dự thảo kết luận thanh tra: 
+ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc giao đất và thu hồi đất lâm nghiệp tại huyện Phú Lộc.
+ Thanh tra công tác quản lý các dự án, đầu tư xây dựng tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
+ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra 113 khu nhà đất trên địa bàn thành phố Huế.
+ Đoàn thanh tra chuyên đề việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.
- Có 01 cuộc thanh tra đang triển khai:Triển khai 01 cuộc thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.
- Chuẩn bị triển khai Đoàn thanh tra đột xuất mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ chống dịch Covid - 19.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư
- Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.
- Tiếp nhận đơn: 03 đơn, trong đó: 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và 01 đơn kiến nghị, phản ánh.Kết quả xử lý đơn: lưu 03 đơn theo dõi theo quy định.
- Tham gia tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.
Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao
Hiện đang tham mưu04 đơn Tố cáo được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1143/UBND-TD3 ngày 18/2/2020; Công văn số 2050/UBND-TD5 ngày 16/3/2020; Công văn số 3521/UBND-TD5 ngày 28/4/2020 và Công văn số 3735/UBND-TD3 ngày 07/5/2020 và
Công tác phòng, chống tham nhũng
- Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
- Tham mưu Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
- Đã tham mưu văn bản gửi Thanh tra các Sở, ban, ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc Báo cáo công tác PCTN; dự báo tình hình và đề xuất giải pháp PCTN, tiêu cực trong ngành Thanh tra từ năm 2013 đến nay, hiện đang tổng hợp, báo cáo.
- Tham mưu Báo cáo của kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị theo yêu cầu của Tỉnh ủy tại Công văn số 1951-CV/TU ngày 16/4/2020.
- Tham mưu dự thảo kế hoạch và quyết định thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020.
Công tác xử lý sau Thanh tra
Đã tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Tổng số tiền nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh trong kỳ là401 triệu đồng.
Về thực hiện ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành
Đến thời điểm ngày 18/5/2020, có 08 nội dung đang thực hiện (03 quá hạn).
Công tác khác
- Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.
- Tham mưu lấy ý kiến dự thảo xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Tiếp công dân, Xử lý đơn thư, Giải quyết khiếu nại và Giải quyết tố cáo của 3 cấp tỉnh, huyện, xã.
- Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020.
Nhiệm vụ thời gian đến
-Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc.
- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các Kết luận, Quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định.
- Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định.
- Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác./.
 
                Đinh Hiền      
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.923.169
Truy cập hiện tại 796 khách