Tìm kiếm tin tức
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trong ngành Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 19/10/2021

Ngày 5/10/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTr ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trong ngành Thanh tra tỉnh. Quy chế gồm 6 Chương, 22 Điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 577/QĐ-TTr ngày 04/7/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

Đối tượng áp dụng: Cá nhân, tập thể, Đoàn thanh tra, kiểm tra, Đoàn tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc ngành Thanh tra tỉnh;  Cá nhân, tập thể ngoài ngành Thanh tra có liên quan đến công tác thanh tra, có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh tổ chức thi đua theo hình thức Cụm thi đua gồm 3 Cụm: Cụm thi đua I: gồm Thanh tra cấp huyện; Cụm thi đua II: gồm Thanh tra cấp Sở; Cụm thi đua III: gồm các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

Một số điểm mới cần lưu ý đó là

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra tỉnh gồm có: Chánh Thanh tra tỉnh - Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng, Cụm trưởng Cụm thi đua I, II, III làm thành viên và Thư ký Hội đồng; Khi cần thiết Chủ tịch Hội đồng mời thêm Trưởng các phòng nghiệp vụ theo dõi địa bàn, lĩnh vực để tham khảo ý kiến về công tác thi đua khen thưởng của Ngành.

Phấn đấu tỉ lệ công nhận CSTĐ cấp cơ sở giữa lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp được quy định như sau: Công chức, viên chức, người lao động trực tiếp là 55%; Lãnh đạo là 15%, Trưởng phòng và tương đương là 15%, Phó Trưởng phòng và tương đương là 15%. Tỷ lệ này có thể thay đổi để đảm bảo Chiến sỹ thi đua phải là những gương điển hình để cán bộ, công chức cơ quan học tập noi theo.

 Tỉ lệ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen giữa cán bộ lãnh đạo và công chức, viên chức và người lao động trực tiếp được quy định như sau: Công chức, viên chức, người lao động trực tiếp là 55%; Lãnh đạo là 15%, Trưởng phòng và tương đương là 15%, Phó Trưởng phòng và tương đương là 15%. Tỷ lệ này có thể thay đổi để đảm bảo người được tặng Bằng khen phải là những gương điển hình để cán bộ, công chức cơ quan học tập noi theo.

Về  Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh

Tặng thưởng giấy khen cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Là cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên; Tích cực tham gia các hoạt động do các đoàn thể của cơ quan, ngành Thanh tra phát động.

Tặng thưởng giấy khen cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Đạt các tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; Tổ chức tốt phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Thanh tra tỉnh phát động; Cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu vào Hệ thống tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của UBND tỉnh; Phải là tập thể tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua và các phong trào khác do Thanh tra tỉnh phát động.

Tặng thưởng giấy khen cho Đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, Đoàn tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đối với Đoàn của Cụm thi đua I, II, III. Đối với Đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành phải đạt được các tiêu chuẩn sau: Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong Thông tư của Thanh tra Chính phủ về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Kết luận thanh tra đúng thời gian và gửi Kết luận thanh tra lên Thanh tra tỉnh theo đúng quy định; Phát hiện nhiều sai phạm trong thanh tra, kiểm tra, kiến nghị nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về các lĩnh vực được thanh tra, tỷ lệ thu hồi nộp ngân sách đạt trên 85% so với quyết định thu hồi tiền (nếu có). Đối với Đoàn tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo phải đạt được các tiêu chuẩn sau: Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định trong các Thông tư, Quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh theo đúng thời gian quy định. Riêng đối với các đoàn tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại phải được cập nhật vào phần mềm Hệ thống Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

Tặng Giấy khen đột xuất cho các Đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, Đoàn tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo khi đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: Hòa giải thành hoặc thuyết phục được đối tượng rút đơn khiếu nại, tranh chấp; Phát hiện nhiều sai phạm trong thanh tra, kiểm tra, thẩm tra, xác minh kiến nghị cơ quan điều tra tiến hành điều tra và được cơ quan điều tra thụ lý hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm.

Số lượng đề nghị tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho cá nhân, tập thể: không quá 09 cá nhân, 03 tập thể và 04 đoàn đối với Cụm thi đua I; không quá 15 cá nhân, 05 tập thể và 06 đoàn đối với Cụm thi đua II; không quá 02 tập thể, 05 đoàn và 30% cá nhân đối với Cụm thi đua III.

 

                                                                    Hiếu Sơn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 229 khách