Tìm kiếm tin tức
Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới
Ngày cập nhật 08/02/2022

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-TTCP ngày 14/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2022 và Chỉ thị 25/CT-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ngày 18/01/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch số 76/KH-TTr  phát động phong trào thi đua năm 2022 ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo đó Nội dung phong trào thi đua cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Chỉ thị 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025); Kế hoạch 282/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó yêu cầu Thủ trưởng Thanh tra các đơn vị:

 - Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

 - Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ngành Thanh tra; quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra...

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi; chịu trách nhiệm về việc nội bộ đơn vị mất đoàn kết, công chức, người lao động vi phạm.

Cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; quy định về mặc trang phục Ngành, đeo thẻ công chức; tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa trong các ngày làm việc, đặc biệt là tại các nơi đang làm nhiệm vụ tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

3. Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra; áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra vừa đảm bảo thích ứng an toàn trong dịch bệnh, vừa nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành trên các lĩnh vực hoạt động:

 - Công tác thanh tra, kiểm tra: Bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2022; yêu cầu chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư xây dựng; cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; tài chính, ngân hàng, công tác quy hoạch điện... Thực hiện có hiệu quả các đoàn thanh tra theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ trong thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hoạt động thanh tra, chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao.

Tăng cường công tác đôn đốc, xử lý thanh tra, nhất là về tiền, tài sản, đất đai; việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và xử lý cán bộ vi phạm. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ trên 90%; Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là trong việc ban hành, tham mưu ban hành các quyết định hành chính và thực thi công vụ ở những lĩnh vực dễ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Quyết định 3287/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các Ngành và cơ quan Thanh tra các cấp. Phát huy cách làm mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-10 để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  - Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trong đó, tập trung thanh tra việc mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao.

 4. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra; tăng cường cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thúc đẩy xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính.

5. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 07/9/2021 về tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Thừa Thiên Huế đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”... và các phong trào trên lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo; an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội...

Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra diện rộng do Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thủ trưởng các cấp giao; kết thúc, ban hành kết luận thanh tra trên 90% các cuộc thanh tra đã được triển khai; tập trung đôn đốc kết luận thanh tra, phấn đấu đạt tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản vi phạm trên 80%.

2. Tham mưu cho Chủ tịch UBND, Thủ trưởng hành chính cùng cấp giải quyết đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%; hạn chế thấp nhất các đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu nại đông người, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” tại địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc cập nhật tiếp công dân, các vụ việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại vào phần mềm Hệ thống tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của tỉnh.

3. Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành.

4. Xây dựng tổ chức, lực lượng Thanh tra trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% cán bộ, công chức, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm kỷ luật bị xử lý từ hình thức khiển trách trở lên.

5. Thực hiện đúng thời gian và bảo đảm chất lượng các báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm và các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề; thực hiện tốt chế độ thỉnh thị ý kiến về nghiệp vụ với Thanh tra cấp trên, tham mưu cấp có thẩm quyền gửi lên Thanh tra cấp trên đầy đủ các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo (nếu có), quyết đinhụ xử lý kỷ luật (nếu có), kết luận thanh tra.

6. Tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, 77 năm ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2022); tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, các cuộc vận động do ngành phát động.

 

                                                                        Hiếu Sơn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.034.625
Truy cập hiện tại 112 khách