Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
CÔNG KHAI BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG, THAM NHŨNG CƠ QUAN THANH TRA TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Ngày cập nhật 21/06/2022

Ngày 15/6/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 616/BC-TTr về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thể hiện cụ thể như sau:

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

* Kết quả thực hiện tại Thanh tra tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành 05 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN tại cơ quan Thanh tra tỉnh[1]. Đồng thời, thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác PCTN theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đã ban hành Báo cáo số 390/BC-TTr ngày 26/4/2022 về tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo cáo số 431/BC-TTr ngày 05/5/2022 về việc báo cáo tình hình, kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, đã ban hành các văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả công tác PCTN, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; báo cáo định kỳ theo quy định của Thông tư 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021.

* Kết quả công tác tham mưu UBND tỉnh

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN[2].

Ngoài ra, đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác PCTN, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, báo cáo tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực theo yêu cầu tại Công văn số 843/TTCP-C.IV ngày 03/6/2022 của Thanh tra Chính phủ và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021. Đã thu thập hồ sơ, tài liệu kiểm chứng, đánh giá, chấm điểm và dự thảo Báo cáo công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 trình UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

 b) Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

Công tác chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng của cấp ủy Đảng, của cơ quan Thanh tra tỉnh và được đảng viên, công chức và người lao động đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm trong sạch bộ máy của đơn vị.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 27/4/2022 về thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp luật còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

Qua công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu những quy định pháp luật, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.

Ngoài ra, qua rà soát các TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 cho thấy: Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập (2.002364 a) và Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (2.002364b) chưa phù hợp với các TTHC được Thanh tra Chính phủ công bố tại Quyết định số 70/QD-TTCP ngày 08/3/2021 về công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực PCTN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Trong thời gian đến, Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực PCTN thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh phù hợp với các TTHC tại Quyết định số 70/QD-TTCP ngày 08/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác PCTN; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong đó có Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng là đơn vị đầu mối, tham mưu, giúp việc cho cơ quan Thanh tra tỉnh công tác quản lý Nhà nước về PCTN.

đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

Để công tác PCTN được duy trì thực hiện thường xuyên, nề nếp, có hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2022 Thanh tra tỉnh đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng; Gắn nhiệm vụ PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật PCTN được cơ quan thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”, đăng chuyên mục hỏi - đáp về PCTN trên trang thông tin điện tử của cơ quan và lồng ghép trong các buổi họp của cơ quan nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thi hành, áp dụng pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, qua đó, đã công khai tình hình hoạt động của cơ quan, việc quản lý và sử dụng kinh phí năm 2021 đến toàn thể công chức cơ quan. Đã tiến hành công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ với các hình thức công khai theo quy định.

b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Trong quá trình hoạt động, Thanh tra tỉnh luôn thực hiện đúng theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ. Đã thực hiện tốt các quy chế: Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan; Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1262/QĐ-TTr ngày 17/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh không có trường hợp nào vi phạm chế độ, vi phạm kỷ luật Ngành.

c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Công chức cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện tốt quy định về 5 điều kỷ luật ngành Thanh tra, 5 chuẩn mực đạo đức của ngành Thanh tra tỉnh; Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh, Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 14 công chức (bao gồm cả công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý).

đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

- Cải cách hành chính

Để thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 1338/KH-TTr ngày 30/12/2021 về cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 1347/KH-TTr ngày 31/12/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 84/KH-TTr ngày 20/01/2022 rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022.

Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1345/QĐ-TTr ngày 31/12/2021 về việc Công bố mục tiêu chất lượng năm 2022 của Thanh tra tỉnh và đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Luật PCTN năm 2018 và các Nghị định mới ban hành và Chương trình số 591/CTr-TTr ngày 10/6/2022 về tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của cơ quan Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Việc áp dụng khoa học, công nghệ tại Thanh tra tỉnh được cán bộ, công chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình giải quyết công việc thông qua hộp thư điện tử công vụ và các phần mềm dùng chung trên Trang Thông tin điều hành tác nghiệp. Chính vì vậy, đã kịp thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, đảm bảo công tác trao đổi thông tin, tài liệu qua mạng và quản lý văn bản dễ dàng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, thường xuyên đăng tải các thông tin, văn bản ban hành liên quan đến công tác PCTN cũng như các văn bản pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị lên trang thông tin điện tử của cơ quan nhằm cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1214/KH-TTr ngày 08/12/2021 về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Thanh tra tỉnh năm 2022. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang thực hiện Kế hoạch số 70/KH-TTr về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2021-2025. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động tại cơ quan.

Bên cạnh đó, cơ quan đã thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể đã trả lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ, công chức qua tài khoản và thực hiện hình thức thanh toán bằng chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước các khoản chi sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong đơn vị.

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thanh tra tỉnh đã ban hành Công văn số 1301/TTr-PCTN ngày 24/12/2021 về tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tiếp nhận, rà soát và scan 6.532 bản kê khai tài sản, thu nhập do các cơ quan, đơn vị bàn giao; đồng thời tổng hợp, lập danh mục các bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng Giám đốc Sở và tương đương trở lên và bàn giao cho Thanh tra Chính phủ.

Đã tiến hành việc tổ chức, tiếp nhận, quản lý, bàn giao và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của 42 người có nghĩa vụ phải kê khai của Thanh tra tỉnh (trong đó có 40 Bản kê khai hàng năm và 02 Bản kê khai lần đầu); đồng thời đã ban hành báo cáo kết quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh không phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan. Tuy nhiên, qua hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh đã phát hiện 01 vụ việc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, 01 vụ việc sai phạm trong việc mua sắm vật tư y tế và đã kiến nghị UBND tỉnh chuyển 02 vụ việc sang cơ quan Công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt các giải pháp về công tác PCTN và đã tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý Nhà nước về PCTN kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Đã chú trọng việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cũng như các đảng viên, công chức tại cơ quan. Công tác giám sát nội bộ, kiểm tra việc thực hiện 05 điều kỷ luật ngành Thanh tra, các chuẩn mực đạo đức của công chức Thanh tra được tăng cường, do đó thời gian qua chưa phát hiện trường hợp tiêu cực của công chức Thanh tra.

2. Dự báo tình hình tham nhũng

Do đơn vị thực hiện tốt các giải pháp về PCTN nên dự báo tình hình tham nhũng của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh sẽ không xảy ra trong thời gian tới.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Thanh tra tỉnh đã nổ lực, cố gắng, xác định tinh thần làm việc trong tình hình mới, vừa cẩn trọng trong phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác PCTN, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong việc chỉ đạo và điều hành; qua đó, đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, công chức và viên chức. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường góp phần tích cực trong công tác PCTN; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao. Nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng, chưa để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Thanh tra.

Phan Văn Diễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.156.411
Truy cập hiện tại 35 khách