Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi thành pháp luật năm 2023
Ngày cập nhật 05/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, ngày 05 tháng 01 năm 2023 Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch Số 15/KH-TTr về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của cơ quan.

 

Kế hoạch với mục đích: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà Nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật; Xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, trách nhiệm của cơ quan trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật.

Các nội dung thực hiện cụ thể như sau:

Về lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

 Các lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND tỉnh theo quy định tại Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

 Lĩnh vực thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ; tính thống nhất, đồng bộ; tính khả thi của văn bản quy định chi tiết.

Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật; tính chính xác, thống nhất trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ văn bản, báo cáo của các cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành, chấp hành pháp luật của các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả thi hành, chấp hành  pháp luật của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đối với các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan.

Hoàng Đình Hữu

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 43 khách