Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Ngày cập nhật 13/01/2023

Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được nêu tại kế hoạch như sau:

 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

b) Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

c) Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

d) Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

e) Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

g) Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác PCTN

4. Thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

5. Trách nhiệm của xã hội trong PCTN

6. Thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng

7. Đánh giá công tác PCTN

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh căn cứ Kế hoạch PCTN năm 2023 để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và gửi Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 20/01/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

- Thanh tra tỉnh

+ Đôn đốc, theo dõi việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác PCTN định kỳ theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

+ Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 theo Công văn số 2220/TTCP-C.IV ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kê khai, công khai và xác minh tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị. Kiến nghị xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện không đúng các quy định của pháp luật.

+ Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN của Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

+ Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, hành vi tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định.

Sở Tư pháp

+ Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

+ Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất xây dựng, ban hành, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo quy định.

Sở Nội vụ

+ Tổ chức và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

+ Chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; đồng thời theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện qua Thanh tra tỉnh trước ngày 20/12/2023.

+ Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng các tác phẩm, tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN.

Sở Tài chính thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ, định mức tiêu chuẩn để kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường Cao đẳng: Sư phạm, Y tế, Nghề, Giao thông thuộc UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

- Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

+ Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các Hội trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm,… chuyên đề về văn học, nghệ thuật gắn với PCTN.

+ Tổ chức Trại sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài PCTN.

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

- Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy tắc, quy định; thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời, định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh qua Thanh tra tỉnh.

Phan Thị Lê Hằng

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 663 khách