Tìm kiếm tin tức
Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ: ban hành kế hoạch phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2023
Ngày cập nhật 21/02/2023

Ngày 08/02/2023, Cụm thi đua Thanh tra cáctỉnh Bắc Trung bộ đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-CTĐ về phát động và thực hiện phong trào thi đua năm 2023

             

Nhằm mục đích Phát huy truyền thống 77 năm Thanh tra Việt Nam, tổ chức triển khai phong trào thi đua 2023 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thanh tra phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế đất nước theo định hướng của Đảng và Nhà nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam. Thông qua phong trào thi đua để tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao
nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực
chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Phong trào thi đua gồm 5 nội dung chính đó là:

1. Phổ biến, quán triệt và tổ chức thi hành Luật Thi đua khen thưởng số
06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để triển khai
thực hiện đảm bảo theo quy định. Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen
thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị
2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát
động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025).

2. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi
đua; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điểnhình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong ngành Thanh tra.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm các văn bản của Ban chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân.
4. Thi đua nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động:
Công tác thanh tra; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Công tác phòng, chống tham nhũng ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng ngành

5. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua:

- Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát
động: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch và
chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
- Tích cực tham gia vào các phong trào do Trung ương, bộ ngành, địa
phương phát động để ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào nơi gặp thiên tai; các gia đình chính sách...  

 

                                                                          Hiếu Sơn  

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.870.764
Truy cập hiện tại 75 khách