Tìm kiếm tin tức
Công khai Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
Ngày cập nhật 22/02/2023

Ngày 17/02/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ký Quyết định số 145/QĐ-TTr về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Thanh tra tỉnh.

Một số nội dung trọng yếu được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 như sau:

 

1. Về chỉ tiêu tiết kiệm

- Rà soát các định mức, tiêu chuẩn, chế độ được áp dụng để xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) theo Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2023 để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính.

- Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước trong phạm vi nguồn kinh phí được giao khoán để góp phần tăng thu nhập cho công chức và nhân viên cơ quan. Phấn đấu duy trì hệ số thu nhập tăng thêm là 0,3 trở lên cho công chức và nhân viên.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả xe ôtô hiện có.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả phương tiện, thiết bị làm việc: Máy vi tính, máy photocopy, máy chiếu, máy điều hòa,…

- Triển khai lắp đặt hệ thống báo cháy tự động có hiệu quả, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở (nếu có). Quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả trụ sở làm việc.

- Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế của tỉnh và Đề án tinh giản biên chế của Thanh tra tỉnh đã được phê duyệt.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian làm việc, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của công chức và nhân viên cơ quan.

2. Về giải pháp thực hiện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chính sách, pháp luật về THTK, CLP gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đến toàn thể công chức, nhân viên cơ quan.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, không ngừng tăng cường việc sử dụng hệ thống thông tin điện tử trong hoạt động cơ quan; khai thác, sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử của cơ quan; giảm bớt việc sử dụng văn bản không cần thiết và hạn chế tối đa việc sao y, sao lục các loại văn bản. Thực hiện phân công, phân cấp về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng; các phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3; Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra và Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; duy trì việc áp dụng và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan phù hợp với quy định của pháp luật, làm cơ sở cho công tác THTK, CLP.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, qua đó đánh giá việc THTK, CLP trong các lĩnh vực đã được quy định tại Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung một số lĩnh vực trọng điểm như: Thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; việc quy hoạch, cấp, quản lý, sử dụng mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn trên một số lĩnh vực và thanh tra chuyên đề trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; tiếp tục rà soát các Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh. Gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

- Sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn kinh phí được giao hàng năm để góp phần tăng thu nhập cho công chức và nhân viên cơ quan như: hạn chế các cuộc hội họp đông người, đi công tác ngoại tỉnh, tiếp khách, sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, xe ô tô,… Công khai, minh bạch cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, công khai mua sắm và quản lý tài sản công, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, trụ sở làm việc, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của công chức và các quy định khác để công chức và nhân viên cùng thực hiện và giám sát. Đồng thời, thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở THTK, CLP; thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung được quy định tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/5/2019 và Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung tại Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phát huy vai trò của người đảng viên nơi cư trú, tuyên truyền quần chúng nhân dân nhận thức về hành vi, tác hại của lãng phí và trách nhiệm của xã hội trong công tác THTK, CLP tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia vào công tác này.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, vận động phát huy tinh thần dân chủ của công chức và nhân viên tham gia giám sát mọi hoạt động; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý những vi phạm trong nội bộ cơ quan. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể cơ quan trong việc giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động của đơn vị, đồng thời khen thưởng kịp thời đối với người có công phát hiện hành vi lãng phí.

Chương trình này được phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức và nhân viên trong cơ quan Thanh tra tỉnh biết và thực hiện nghiêm túc./.

Nguyễn Khoa Thúy An

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 457 khách