Tìm kiếm tin tức
Kết quả hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh trong tháng 02 năm 2023
Ngày cập nhật 24/02/2023

Về công tác thanh tra, kiểm tra

Trong kỳ, Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 07 cuộc thanh tra, trong đó: 02 cuộc đang dự thảo Kết luận thanh tra; 01 cuộc đang tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra; 01 cuộc đang tiến hành xác minh tại các đơn vị; 03 cuộc đang tiến hành thanh tra theo kế hoạch).

 

Về công tác xử lý sau thanh tra

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, quyết định xử lý của Chánh Thanh tra tỉnh. Trong kỳ đã thu hồi số tiền 1.012,44 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ, Tổ công tác theo Quyết định số 794/QĐ-UBND (theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ) đã có văn bản đôn đốc các đơn vị tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung còn tồn đọng có liên quan.

 Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Kết luận số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về tiếp công dân, xử lý đơn, thư

Đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định (trong đó tiếp thường xuyên 02 lượt/02 người). Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tham gia 01 buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh.

Đã tiếp nhận 04 đơn (01 đơn có nội dung tố cáo và 03 đơn kiến nghị, phản ánh). Đã chuyển 02 đơn đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định và lưu theo dõi 02 đơn.

Về tham mưu các vụ việc được UBND tỉnh giao

Trong kỳ, đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý 04 vụ việc và đang nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý 10 vụ việc.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và hiện đang tổng hợp, báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập tại các đơn vị.

Đã đôn đốc và tổ chức tiếp nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai trong năm 2022 do các cơ quan, đơn vị bàn giao và gửi lại các biên bản tiếp nhận Bản kê khai về cho các đơn vị. Đã tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Đã giải trình điểm đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021 và tham mưu UBND tỉnh về giải pháp nâng cao điểm đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh trong thời gian tới.

Về công tác khác

Đã tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra cấp tỉnh, Thanh tra cấp huyện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

Đã trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã báo cáo UBND tỉnh về giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Khu Đô thị mới An Cựu.

Nhiệm vụ thời gian đến

Về công tác thanh tra: Tập trung thực hiện các cuộc thanh tra đang triển khai và ban hành Kết luận đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc. Lập thủ tục pháp lý tiến hành triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.   Thực hiện các nhiệm vụ thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao.

Về công tác xử lý sau thanh tra: Tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý tại các Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Các Tổ công tác theo Quyết định số 485/QĐ-UBND và Quyết định số 794/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến Kết luận thanh tra số 355/KL-TTCP ngày 04/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư theo quy định. Tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo tỉnh. Giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và tham mưu xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao. Chủ trì tổ chức các cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Về công tác PCTN: Rà soát, thống kê công tác tiếp nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập do các cơ quan, đơn vị bàn giao. Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 trên kết quả đã bốc thăm lựa chọn 43 người được xác minh năm 2023. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự thảo Kế hoạch đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 và thành lập Tổ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh.

Về công tác khác: Tổng hợp, báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý I/2023 của Thanh tra tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh Dự thảo các Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN Quý I/2023 trên địa bàn toàn tỉnh. Chuẩn bị nội dung để phục vụ cho việc triển khai phổ biến Luật Thanh tra năm 2022. Tiếp tục thực hiện rà soát việc giao đất, cấp GCNQSD đất và thực hiện cơ chế tài chính theo Thông tư 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính đối với các Dự án có sử dụng đất theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác./.

Diệu Oanh

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.865.556
Truy cập hiện tại 461 khách