Tìm kiếm tin tức
https://thanhtra.thuathienhue.gov.vn/?gd=11&cn=154&cd=31
Công khai Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh
Ngày cập nhật 27/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, ngày 24/02/2023 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-TTr thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về PCTN: Hàng năm, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh các nội dung sau: Công tác xây dựng hoặc tham mưu xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.

2. Tiếp công dân của người đứng đầu: Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân của người đứng đầu theo quy định của Luật Tiếp công dân.

3. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động liên quan đến các nội dung: Thực hiện theo quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động liên quan đến các nội dung: Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có); công tác tổ chức cán bộ của cơ quan; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết hồ sơ, yêu cầu công việc của người dân, doanh nghiệp; việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định nêu trên mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

Việc công khai, minh bạch được thực hiện theo quy định của pháp luật và được biên tập, sắp xếp thành hệ thống chỉ tiêu, nhóm công việc, giúp thuận tiện cho công tác tra cứu, kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn:

- Thường xuyên rà soát để sửa đổi, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, ban hành các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; triển khai thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định. Hàng năm, tiến hành tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm (nếu có).

- Tăng cường kiểm soát việc chấp hành quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhằm phát hiện các hành vi vi phạm; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm (nếu có) mà xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Kiểm soát xung đột lợi ích: Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát, kiểm soát, xử lý kịp thời theo quy định tại Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và quy định tại Mục 3 Chương IV Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ đối với các trường hợp xung đột lợi ích xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ.

6. Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức: Hằng năm, ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

7. Kiểm soát tài sản, thu nhập: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện về kê khai, công khai và kiểm soát bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tiếp nhận, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; hàng năm, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và tổ chức thực hiện xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

8. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

9. Phát hiện hành vi tham nhũng qua thanh tra, giải quyết đơn phản ánh, tố cáo tham nhũng và tiếp nhận thông tin về tham nhũng: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, các hành vi tham nhũng nói riêng; phân loại, theo dõi riêng đối với đơn thư, phản ánh có nội dung tố cáo liên quan đến tham nhũng ngay từ khâu tiếp nhận và quá trình giải quyết làm cơ sở để đánh giá, chấm điểm.

Quá trình thanh tra và giải quyết tố cáo tham nhũng, nếu phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định; không chờ đến khi kết thúc quá trình thanh tra, giải quyết tố cáo,... mới chuyển hồ sơ vụ việc.

10. Xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân: Quá trình thanh tra nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính về tham nhũng thì xử lý theo quy định hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết luận thanh tra nếu các vi phạm về tham nhũng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì chuyển nội dung kết luận vi phạm về tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức để xem xét, xử lý kỷ luật hành chính theo quy định.

11. Thu hồi tiền, tài sản tham nhũng: Quá trình thanh tra và giải quyết tố cáo tham nhũng sử dụng kịp thời biện pháp hành chính để thu hồi ngay tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc thất thoát do hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng gây ra. Đồng thời, Kết luận thanh tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân làm cơ sở để xử lý thu hồi.

12. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Chánh Thanh tra tỉnh đã giao Văn phòng Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc các phòng: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3; Thanh tra PCTN; Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Phan Văn Diễn

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.119.644
Truy cập hiện tại 534 khách